Με τη υπ’ αριθ. 15/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου εγκρίθηκε ομόφωνα το “Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Αμαρίου”. Η χρηματοδότηση 29.760,00 ευρώ προέρχεται από το ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» του Πράσινου Ταμείου.

Τα 21 προτεινόμενα σημεία φόρτισης, παρουσιάζονται παρακάτω: