Με τον νόμο 4837/2021 θεσπίστηκε ο Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.

Με τις ΚΥΑ  με αριθμούς 28458/2022 (Β’ 1427) και 28455/2022 (ΥΟΔΔ 242), όπως ισχύουν, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος.

Από 10 Μαΐου 2023 έως και 11 Ιουνίου 2023, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλα τα άτομα με αναπηρία (κάτοικοι όλων των Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής). Οι αιτήσεις από τους πολίτες υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας https://prosopikosvoithos.gov.gr.

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρώτη αναφερόμενη ΚΥΑ (άρθρο 7 παρ.2), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από υπάλληλο Κέντρου Κοινότητας, ύστερα από προφορική εξουσιοδότηση και καθ’ υπαγόρευση του ενδιαφερόμενου πολίτη ή εκπροσώπου του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

 • την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους ή την Κάρτα Αναπηρίας τους
 • την ισχύουσα Πιστοποίησης Αναπηρίας τους
 • Το πιο πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για τον αιτούντα. Εάν είναι προστατευόμενο μέλος, θα αναρτάται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνετε ως προστατευόμενο μέλος. Εάν δεν έχει εισόδημα/δεν είναι υπόχρεος καταβολής φόρου, θα αναρτάται σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στην πλατφόρμα (μέσα στην φόρμα αίτησης)
 • τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των λοιπών μελών του νοικοκυριού του
 • Το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η σχέση Εκπροσώπησης, εάν το αίτημα υποβάλλεται από Εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία και συγκεκριμένα:
 • τον δικαστικό συμπαραστάτη του αιτούντος
 • τον ανάδοχο του αιτούντος (είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος)
 • τον γονέα, τον επίτροπο ή όποιον έχει την επιμέλεια του αιτούντος, εάν είναι ανήλικος
 • εξουσιοδότηση, εάν ο προσερχόμενος δεν είναι ο ίδιος ο αιτών ή Εκπρόσωπός του.

 

Η Προσωπική Βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία, από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του ή του εκπροσώπου του (γονέα ή δικαστικού συμπαραστάτη), για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές
επιλογές και τα ενδιαφέροντα του, ενδεικτικώς ως προς τα εξής:

α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή,

β) εργασία και σπουδές

γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και

δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Ειδικότερα, συνίσταται στην από κοινού με τον ωφελούμενο δραστηριότητα του Προσωπικού Βοηθού εντός του χώρου της οικίας του ωφελούμενου και έξω από αυτόν, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του ωφελούμενου, ή κατά περίπτωση του Εκπροσώπου του, και περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλης υποστήριξης στον ωφελούμενο κατά το βαθμό που αυτή απαιτείται ως αποτέλεσμα της αναπηρίας και της έκπτωσης λειτουργικότητας που αυτή επιφέρει.

Προϋποθέσεις

Για να συμμετέχει ένα άτομο με αναπηρία στο πρόγραμμα, θα πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης:

 • να είναι 16 έως 65 ετών, συμπεριλαμβανομένων όσων γίνονται 16 ή 65 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης.
 • να έχει οποιαδήποτε αναπηρία (κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, ψυχική, αισθητηριακή)
  • να έχει ισχύουσα πιστοποίηση με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%
 • να μην έχει κατά κεφαλήν εισόδημα ή να έχει κατά κεφαλήν εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των € 60.000,00), σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης εκκαθάρισης φόρου πριν την υποβολή αίτησης. (κατά κεφαλήν εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα όλων των μελών του νοικοκυριού, δια το σύνολο των μελών)
  • να κατοικεί στην Περιφέρεια που ορίζεται για κάθε φάση (α’ φάση: Αττικής, β’ φάση: σε όλες τις άλλες Περιφέρειες)
 • να έχει αξιολογηθεί από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα έχει κρίνει ότι το άτομο με αναπηρία έχει μικρή, μέτρια ή μεγάλη ανάγκη για Προσωπικό Βοηθό ή ότι τελεί σε απόλυτη και διαρκή εξάρτηση από Προσωπικό Βοηθό.