Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), την Πέμπτη 12/03/2020 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρίου στην Αγ. Φωτεινή, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό μελών στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού δικτύου περιφέρειας Κρήτης και με Τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001» Υποέργο (νέο): «Συντήρηση και Διαπλάτυνση Δρόμου προς Αρχαιολογικό Χώρο Μοναστηρακίου Δήμου Αμαρίου».

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.