Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της αριθμ.
ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), την Παρασκευή 31-05-2019 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρίου στην Αγ. Φωτεινή, θα διενεργηθεί από την
αρμόδια επιτροπή, ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό μελών στην επιτροπή
διαγωνισμού του έργου:
«ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΜΕΡΩΝΑ»
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του δήμου.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΜΕΝΗ Τ/Υ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.