• Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), την Παρασκευή 06-12-2019 και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρίου στην Αγ. Φωτεινή, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό μελών στην επιτροπή διαγωνισμού της μελέτης: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για το Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου».

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του δήμου.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΜΕΝΗ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.