Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), την Δευτέρα 17-02-2020 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρίου στην Αγ. Φωτεινή, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό μελών στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου (ΚΑΠ 2019)».

Η παρούσα ανακοίνωση, να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.