Από Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιλογή των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αμαρίου για το έτος 2020.

Η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνει στο Δημαρχείο Αμαρίου Αγίας Φωτεινής και Φουρφουρά από Δευτέρα 20 Ιανουαρίου έως Παρασκευή 24 Ιανουαρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 13:00.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΧΟΥΝ: Έλληνες και αλλοδαποί  πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αμαρίου των οποίων το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά:

 • Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό το ποσό των 4.500€ συμπεριλαμβανομένων και των επιδοτήσεων,
 • Για τα ζευγάρια το ποσό των 6.000€ συμπεριλαμβανομένων και των επιδοτήσεων.

Το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2000€ για κάθε προστατευόμενο – εξαρτώμενο μέλος.

Το παραπάνω εισοδηματικό όριο τηρείται αυστηρά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία).
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και άδειας διαμονής.
 • Πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή ύδρευσης ή Ενοικιαστήριο στο όνομα του αιτούντα.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα 2018.
 • Ε1 2018.
 • Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).
 • Για ανέργους: κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και των δύο συζύγων. (Στην περίπτωση διακοπής σύνταξης: φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής σύνταξης).
 • Για κάθε ενήλικο προστατευόμενο μέλος: πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης ή βεβαίωση στρατού.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας: αντίγραφο Απόφασης Κ.Ε.Π.Α (ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής) περί καθορισμού του ποσοστού αναπηρίας.
 • Για έγγαμους ή για άτομα που συγκατοικούν, απαιτούνται δικαιολογητικά και των δύο.
 • Σε περίπτωση διαζυγίου: διαζευκτήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία). Εάν το ζευγάρι είναι σε διάσταση απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.
 • Για τους αλλοδαπούς απαιτούνται διαβατήρια και άδεια διαμονής σε ισχύ για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε  στα τηλέφωνα 2833340103 (Δημητράκη Ελένη – ΔΕ Κουρητών) 2833340202 (Σταυρουλάκη Σοφία – ΔΕ Συβρίτου).

Οι μέχρι τώρα δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν ΕΚ ΝΕΟΥ τα παραπάνω δικαιολογητικά ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στη διαδικασία.Σε περίπτωση μη  προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών με την κατάθεση της αίτησης, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.        

Για το Δήμο Αμαρίου

 Η Αντιδήμαρχος

 Χαριτάκη Ζηνοβία