Ο Δήμος Αμαρίου ανακοινώνει και προσκαλεί σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για τη Διακήρυξη και των Παραρτημάτων αυτής (Τεχνική Περιγραφή, πίνακες  Συμμόρφωσης, Κριτήρια Αξιολόγησης, Υποδείγματα Εγγυητικών) για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ψηφιακές διαδρομές στο Αμάρι» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5051037, η οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο προϋπολογισμός της είναι 145.080,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 117.000,00 € και Φ.Π.Α.: 28.080,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στο email: technical@amari.gov.gr

Αρμόδιοι επικοινωνίας: Γερογιάννης Ειρηναίος τηλ. 28333 40222 και Μουρτζανός Γιώργος τηλ. 28333 40210

Αρχεία:

2. Πρόσκληση για Διαβούλευση Ψηφιακές Διαδρομές S

3. Αναλυτική Διακήρυξη Ψηφιακές Διαδρομές S