Ο Δήμος Αμαρίου επιθυμεί τη  συμβολή  των πολιτών  στο  έργο  της  κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμαρίου για την χρονική περίοδο 2019-2023 με τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου ζητείται από τους δημότες:

 • Να αξιολογήσουν την κατάσταση του Δήμου σε τομείς που παρουσιάζονται όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική και στους άξονες προτεραιότητας της δημοτικής αρχής έως και το 2023
 • Να προτείνουν έργα και δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των Υπηρεσιών του.

*Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας και τη διαμόρφωση των δράσεων του Δήμου σε 4 βασικούς Άξονες:

 • Άξονας 1:Υποδομές – Έργα – Παρεμβάσεις στους οικισμούς
 • Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία, εκπαίδευση, πολιτισμός και αθλητισμός
 • Άξονας 3: Τοπική οικονομία, ανάπτυξη, απασχόληση
 • Άξονας 4: Βελτίωση των διοικητικών Υπηρεσιών και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου

Επισυνάπτεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023 και το ερωτηματολόγιο το οποίο αφού συμπληρωθεί, παρακαλούμε όπως αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email: info@amari.gov.gr

 

Τι είναι τα επιχειρησιακά;

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΤΑ α’ βαθμού αναφέρονται σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες εθνικές και τοπικές πηγές. Θεσπίστηκαν ώστε να καλυφθεί η ανάγκη όλων των Δήμων για την επίτευξη  εκσυγχρονισμού και τοπικής ανάπτυξης στην οργανωτική και στην λειτουργική τους δομή.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αμαρίου αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό  –  αν όχι το σημαντικότερο – εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, το οποίο συμπυκνώνει τα εξής χαρακτηριστικά :

 • Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ
 • Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του
 • Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου
 • Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του
 • Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων
 • Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης

Με εκτίμηση,

Η ομάδα μελέτης

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2019-2023 Δ. Αμαρίου ΦΑΣΗ Α 15

Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης ΕΠ Δήμου Αμαρίου 2019-2023