Αντιδήμαρχοι

1. Ψαρουδάκης Εμμανουήλ, τηλ. 28333 40101 με αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Κουρητών και να  μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
 • Την ευθύνη για  Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου.
 • Την  ευθύνη για θέματα παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου.
 • Την  ευθύνη για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αρωγής Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Την ευθύνη της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
 • Την ευθύνη για την ενημέρωση και προβολή του Δημοτικού Έργου.
 • Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων
 • Αναπληρώνει  σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος τον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο.

 

2.  Σταθωράκης Γεώργιος , τηλ. 28333 40213 με αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη των θεμάτων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – ΟΓΑ – ΕΛΓΑ.
 • Την  ευθύνη αποκομιδής και Διαχείριση των  απορριμμάτων στη πηγή σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς  του Δήμου Αμαρίου όπως επίσης   και θέματα Περιβάλλοντος  του Δήμου.
 • Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη πολιτικής προστασίας του Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη για την οδική σήμανση και γενικότερα τα κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου Αμαρίου.
 • Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του, καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα Κουρητών.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Αναπληρώνει  σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος τον κ. Κλάδο Βασίλειο.

 

3.   Κλάδος Βασίλειος, τηλ. 28333 40213 με αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Κουρητών.
 • Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων  σε συνεργασία με τους προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων  και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
 • Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ. Ε. Κουρητών.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού – εθελοντισμού- Αθλητισμού.
 • Την ευθύνη του θέματος των Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτροφωτισμού.
 • Την υπογραφή σε θέματα αρμοδιότητας του.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων
 • Αναπληρώνει  σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος τον κ. Σταθωράκη Γεώργιο.

 

4.  Φραγκιουδάκης Μενέλαος τηλ. 28333 40212 με αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Συβρίτου.
 • Την εποπτεία για Ύδρευση- Άρδευση- Αντλιοστάσια–Βιολογικούς Δήμου Αμαρίου.
 • Την  παρακολούθηση και την εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Συβρίτου.
 • Την ευθύνη για την διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων  σε συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων  στη Δ.Ε. Συβρίτου.
 • Την υπογραφή για θέματα της αρμοδιότητας του καθώς και βεβαιώσεων  πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δ.Ε. Συβρίτου.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Υγείας.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Αναπληρώνει  σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος τον κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ.