Αντιδήμαρχοι

 

Στον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με θητεία από 1.01.2024 έως και 31.12.2024 προχώρησε με απόφαση του ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός.

Συγκεκριμένα, ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αμαρίου ορίζονται οι κάτωθι:

Ο κ. Κλάδος Βασίλειος του Εμμανουήλ, ως έμμισθος Αντιδήμαρχος με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

 • την ευθύνη για θέματα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροφωτισμού.
 • την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας αναφορικά με τη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.
 • την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων εντός της Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου.
 • την παρακολούθηση, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τον αρμόδιο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο τεχνικών έργων, των υπό εξέλιξη έργων και εργασιών στην Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.
 • να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας και για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες.
 • να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου.
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Σταθωράκη Γεώργιο και τον Αντιδήμαρχο κ. Μανουσάκη Θεοχάρη.

 

Ο κ. Σταθωράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, ως έμμισθος Αντιδήμαρχος με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

 • την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών
 • την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας αναφορικά με τη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
 • την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων εντός της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών.
 • την παρακολούθηση, σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία και με τον αρμόδιο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο τεχνικών έργων, των υπό εξέλιξη έργων και εργασιών στην Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
 • να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας και για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες.
 • να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών.
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Κλάδο Βασίλειο.

 

Η κα. Τζίτζικα Ευθαλία του Ιωάννη, ως έμμισθη Αντιδήμαρχος με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

 • την ευθύνη διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας του συνόλου των δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου και την διαχείριση των καυσίμων του Δήμου.
 • την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και της διαχείρισης των απορριμμάτων.
 • την ευθύνη για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και ζητήματα ανακύκλωσης.
 • την ευθύνη της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, πλην αυτών που αφορούν θέματα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
 • την ευθύνη για τις προμήθειες του Δήμου, πλην αυτές που αφορούν θέματα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
 • την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας της καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ.

 

Ο κ. Ψαρουδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, ως έμμισθος Αντιδήμαρχος με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

 • την ευθύνη για θέματα υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και την εφαρμογή και εποπτεία σχετικών προγραμμάτων αρωγής του Δήμου για τη μέριμνα και υποστήριξη ευπαθών ομάδων, άπορων και άστεγων δημοτών.
 • την ευθύνη για θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης.
 • την ευθύνη παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαφύλαξη, αξιοποίηση, διαχείριση και τον έλεγχο της τήρησης αρχείων και φακέλων των ακινήτων της δημοτικής περιουσίας.
 • να διερευνά και να ενημερώνει, σε συνεργασία με τον άμισθο Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνο Σασματζόγλου, τις υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και με ζητήματα που σχετίζονται με την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία.
 • την ευθύνη για την ανάπτυξη του Τουρισμού στην περιοχή, των προγραμμάτων πολιτισμού, άυλης πολιτιστικής κληρονομίας και του Αρχαιολογικού αποθέματος σε συνεργασία με υπηρεσίες πολιτιστικούς και τουριστικούς φορείς.
 • την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία και την εφαρμογή του Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου.
 • την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει την Αντιδήμαρχο κα. Τζίτζικα Ευθαλία.

 

Ο κ. Μανουσάκης Θεοχάρης του Ιωάννη, ως άμισθος Αντιδήμαρχος με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

 • την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 • την ευθύνη υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και έγκαιρης ειδοποίησης των κατοίκων του Δήμου για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.
 • την ευθύνη συντονισμού της διαδικασίας ανάλυσης της επικινδυνότητας για κάθε κίνδυνο στην περιοχή ευθύνης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
 • την ευθύνη για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σχετικά με θέματα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τη συμμετοχή του Δήμου σε σχετικές ασκήσεις που λαμβάνουν χώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.
 • τη μέριμνα για την ανάδειξη και προβολή προϊόντων της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής.
 • την ευθύνη για θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, Ο.Γ.Α., Ε.Φ.Κ.Α. και ΕΛ.Γ.Α. .
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

 

Αντίστοιχα, ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αμαρίου ορίζονται οι κάτωθι:

 

Ο κ. Καρπουζάκης Ιωάννης του Γεωργίου, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

 • την ευθύνη για θέματα πολιτισμού και αθλητισμού.
 • την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης στο Δήμο.

 

Ο κ. Κουρκουλός Παύλος του Ευστρατίου, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

 • την ευθύνη, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, για την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο του συνόλου των τεχνικών έργων και εργασιών που υλοποιεί ο Δήμος.
 • την ευθύνη για θέματα συντήρησης, διαχείρισης και εποπτείας των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και των βιολογικών.
 • την ευθύνη της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων, του ανθρώπινου δυναμικού (τεχνίτες υδραυλικοί, υδρονομείς κ.α.) και των προμηθειών του Δήμου αναφορικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
 • την ευθύνη για θέματα πολεοδομίας.
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 

Ο κ. Πατένας Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

 

 • την ευθύνη για την οδική σήμανση και γενικότερα τα κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου.

 

Ο κ. Τζέκος Αντώνιο του Σπυρίδων, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • την ευθύνη για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που σχετίζονται με θέματα νεολαίας.