Αντιδήμαρχοι

1.     Κλάδος Βασίλειος του Εμμανουήλ  με αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Κουρητών και να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού
 • Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Κουρητών.
 • Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
 • Την ευθύνη του θέματος των Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτροφωτισμού.
 • Την υπογραφή σε θέματα αρμοδιότητας του.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος τον Αντιδήμαρχο  κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο του Σταματίου

 

2.   Τρουλλινού Κυριακή του Γεωργίου με αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη για Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου.
 • Την ευθύνη για την διαχείριση, συντήρηση, εποπτεία οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου πλην απορριμματοφόρων Δήμου Αμαρίου
 • Την ευθύνη για τις προμήθειες του Δήμου πλην αυτές που αφορούν την ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, βιολογικούς.
 • Την ευθύνη κατανομής του εργατοτεχνικού προσωπικού (οδηγοί, χειριστές, εργάτες γενικών καθηκόντων κ.τ.λ.).
 • Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας της καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος την Αντιδήμαρχο κ. Χαριτάκη – Μανουσάκη Ζηνοβία

 

3.    Φραγκιουδάκης Μενέλαος του Σταματίου με αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Συβρίτου.
 • Την ευθύνη για Ύδρευση- Άρδευση- Αντλιοστάσια –Αποχέτευση-Βιολογικούς Δήμου Αμαρίου, του προσωπικού που απασχολείται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες(Τεχνίτες υδραυλικοί, υδρονομείς) όπως επίσης τις προμήθειες που αφορούν τον τομέα αυτό.
 • Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων στη Δ.Ε. Συβρίτου.
 • Την ευθύνη αποκομιδής και Διαχείριση των  απορριμμάτων στη πηγή σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς  του Δήμου Αμαρίου, θέματα Περιβάλλοντος  του Δήμου, της ανακύκλωση (Εναλλακτική Δημοτικών αποβλήτων Συσκευασίας), την ευθύνη διαχείρισης συντήρησης των απορριμματοφόρων και του προσωπικού που απασχολείται στην αποκομιδή.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Υγείας
 • Την υπογραφή για θέματα της αρμοδιότητας του.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος τον Αντιδήμαρχο κ. Κλάδο Βασίλειο.

 

    4.   Χαριτάκη- Μανουσάκη Ζηνοβία του Αντωνίουμε αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού – εθελοντισμού- Αθλητισμού.
 • Την ευθύνη για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αρωγής Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη πολιτικής προστασίας του Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη για την οδική σήμανση και γενικότερα τα κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου Αμαρίου.
 • Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας της.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την Αντιδήμαρχο κ. Τρουλλινού Κυριακή του Γεωργίου

 

Εντεταλμένοι  Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

1.   Κουρκουλός Παύλος του Ευστρατίου με αρμοδιότητες :

 • Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την παρακολούθηση – εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στο Δήμο.
 • Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας Δήμου Αμαρίου.

 

2Σταθωράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ με αρμοδιότητα:

 • Την ευθύνη των θεμάτων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – ΟΓΑ -ΕΦΚΑ – ΕΛΓΑ.

 

3.   Ψαρουδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου με αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη για θέματα παιδείας, και δια Βίου Μάθησης του Δήμου.
 • Την ευθύνη Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
 • Την ευθύνη για την  Τουριστική Προβολή του Δήμου.