Αντιδήμαρχοι

1.   Ιερωνυμάκη Ασημένια του Δημητρίου με αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη για την διαχείριση, συντήρηση, εποπτεία οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη αποκομιδής και Διαχείριση των απορριμμάτων στην πηγή σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς του Δήμου Αμαρίου, θέματα Περιβάλλοντος  του Δήμου, της ανακύκλωση (Εναλλακτική Δημοτικών αποβλήτων Συσκευασίας), την ευθύνη διαχείρισης συντήρησης των απορριμματοφόρων και του προσωπικού που απασχολείται στην αποκομιδή.
 • Την ευθύνη για τις προμήθειες του Δήμου πλην αυτές που αφορούν την ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, βιολογικούς.
 • Την ευθύνη κατανομής του εργατοτεχνικού προσωπικού (οδηγοί, χειριστές, εργάτες γενικών καθηκόντων κ.τ.λ.).
 • Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας της καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Αντιδήμαρχο  κ.  Ψαρουδάκη Εμμανουήλ.

 

2.  Κλάδος Βασίλειος του Εμμανουήλ με αρμοδιότητες:       

 • Την ευθύνη Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτροφωτισμού.
 • Την ευθύνη για την οδική σήμανση και γενικότερα τα κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Κουρητών και να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
 • Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Κουρητών.
 • Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων στη Δ.Ε. Κουρητών.
 • Την υπογραφή σε θέματα αρμοδιότητας του.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Αντιδήμαρχο κ. Κουρκουλό Παύλο.

 

3.   Κουρκουλός Παύλος του Ευστρατίου με αρμοδιότητες: 

 •  Την ευθύνη σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την παρακολούθηση – εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στο Δήμο.
 • Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη της διαφύλαξης και της διαχείρισης της Δημοτικής  Περιουσίας.
 • Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Συβρίτου.
 • Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων στη Δ.Ε. Συβρίτου.
 • Την υπογραφή για θέματα της αρμοδιότητας του.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Αντιδήμαρχο κ. Κλάδο Βασίλειο.

 

 4.  Ψαρουδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου με αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
 • Την ευθύνη για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αρωγής Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Υγείας.
 • Την ευθύνη για θέματα Παιδείας, και δια Βίου Μάθησης του Δήμου.
 • Την ευθύνη για την  Τουριστική Προβολή του Δήμου.
 • Την ευθύνη για Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου.
 • Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την Αντιδήμαρχο κ. Ιερωνυμάκη Ασημένια.

 

Εντεταλμένοι  Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

1.   Σταθωράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ με αρμοδιότητα:

 • Την ευθύνη των θεμάτων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – ΟΓΑ -ΕΦΚΑ – ΕΛΓΑ.

 

2Τρουλλινού Κυριακή του Γεωργίου με αρμοδιότητα:

 • Την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού – Εθελοντισμού- Αθλητισμού.

 

3. Φραγκιουδάκης Μενέλαος του Σταματίου με αρμοδιότητα:

 • Την ευθύνη για Ύδρευση – Άρδευση – Αντλιοστάσια – Αποχέτευση – Βιολογικούς Δήμου Αμαρίου, του προσωπικού που απασχολείται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες (Τεχνίτες υδραυλικοί, υδρονομείς) όπως επίσης τις προμήθειες που αφορούν τον τομέα αυτό.

 

4.  Χαριτάκη – Μανουσάκη Ζηνοβία του Αντωνίου με αρμοδιότητα:

 • Την ευθύνη Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμαρίου.