Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Ο Δήμος Αμαρίου εφαρμόζει τη διαδικασία δημοσίευσης αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που προβλέπει το πρόγραμμα «Διαύγεια» σύμφωνα με τον Nόμο 3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο.

Η σελίδα ανάρτησης αποφάσεων στο «Διαύγεια» για το Δήμο Αμαρίου είναι:

https://diavgeia.gov.gr/f/dimos_amariou