Υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού 250.000 €

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών του Δήμου Αμαρίου», προέβη παρουσία του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμαρίου. κ. Παντελής Μουρτζανός.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 250.000 €, χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ002 με Κ.Α. 2020ΕΠ00200036 της Περιφέρειας Κρήτης και αφορά σειρά παρεμβάσεων αποκατάστασης και βελτίωσης προσβασιμότητας σε αγροτικούς δρόμους στις Κοινότητες του Δήμου Αμαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, για τη διαμόρφωση του καταστρώματος των οδοστρωμάτων θα γίνουν χωματουργικές εργασίες με: i) Ελαστικοφόρο εκσκαφέα-φορτωτή-σφύρα και με ii) διαμορφωτή γαιών (Grader). Η τελική αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί με κοιτόστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, μέσου πάχους 12 cm, οπλισμένου με χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C τύπου Τ131.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκφράζοντας την ικανοποίηση του για τη συμβασιοποίηση του έργου, ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός, δήλωσε τα εξής:  

«Προχωράμε μεθοδικά και με σχέδιο σε μια σειρά παρεμβάσεων που αφορούν εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του εκτεταμένου αγροτικού δικτύου που διαθέτει ο Δήμος μας. Το εν λόγω έργο στοχεύει στην βελτίωση της προσβασιμότητας σε τμήματα δύσκολα στην προσπέλαση τους, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την ασφαλή πρόσβαση προς τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Με δεδομένο ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον βασικό πυλώνα οικονομίας της περιοχής μας, η βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των δημοτών μας προς την εργασία τους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα το οποίο ως δημοτική αρχή έχουμε θέσει εξαρχής ως προτεραιότητα».