Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου στο τμήμα από τον οικισμό Πλατάνια έως την Επ. Οδό 13 (Φουρφουρά) που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019», προέβη το πρωί της Πέμπτης, παρουσία του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμαρίου. κ. Παντελής Μουρτζανός.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 900.000 €, χρηματοδοτείται  από τη ΣΑΕ 571 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του  Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αφορά μια σειρά παρεμβάσεων αποκατάστασης και βελτίωσης της βατότητας της δημοτικής οδού  Πλατάνια – Φουρφουράς.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνεις γενικές εκσκαφές σχεδόν καθ’ όλο το μήκος της οδού, για τη επαναδιαμόρφωση κατάλληλου πρανούς στο ανάντη τμήμα του οδοστρώματος, καθαρισμό υφιστάμενων τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων και κατασκευή νέων, κατασκευή τεχνικού έργου – θολωτού οχετού απορροής όμβριων υδάτων και κατασκευή οπλισμένου επιχώματος, προς αποφυγή κυκλοφορίας θέσης επικίνδυνου σημείου της υφιστάμενης οδού εξαιτίας πολύ μεγάλης καμπυλότητας και μάλιστα μεταβαλλόμενης, σε συνδυασμό στενότητας, μεγάλης διαμήκης κλίσης οδού και ολίσθησης ανάντη πρανών.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής λιθοδομών για την αντιστήριξη ανάντη πρανών της οδού, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οπλισμένου σκυροδέματος, διάνοιξη τριγωνικής τάφρου και επένδυσή της με οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και τμηματική απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, διάστρωση συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. σε ολόκληρη την επιφάνεια της οδού.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και πλαστικών οριοδείκτων οδού, διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή, καθώς και κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού κιγκλιδώματος και τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός, δήλωσε τα εξής:

«Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράφουμε την σύμβαση έργου, συνολικού προϋπολογισμού 900.000 €, για μια σειρά σημαντικών και αναγκαίων παρεμβάσεων στη δημοτική οδό Πλατάνια – Φουρφουράς, με τις εργασίες να αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες εργάστηκαν από την πρώτη στιγμή για να ολοκληρωθούν και να προωθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή, όσο και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτή Ρεθύμνου, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη για την έγκριση της χρηματοδότησης. Συνεχίζουμε μεθοδικά, υλοποιώντας ένα συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, βελτιώνοντας το δημοτικό οδικό μας δίκτυο,  πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες των δημοτών μας».

Δήμος Αμαρίου
Γραφείο Τύπου
https://www.amari.gr/