Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν.4903/2022 (ΦΕΚ 46/Α/2022), παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων των πολιτών για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης και ειδικότερα για την ΠΕ Ρεθύμνης, νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 (ΑΔΑ: 6Ω6ΧΟΡ1Θ-Τ31)

Για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του ή την αίτηση διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων εντός των παραπάνω τιθέμενων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, αποκλειστικών προθεσμιών.