Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δημοσιοποίησε τις προτεινόμενες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που απαιτούνται για το έργο με τίτλο «Έργα Φράγματος Πλατύ Ποταμού Νομού Ρεθύμνου με αγωγό μεταφοράς προς Μεσσαρά Νομού Ηρακλείου και αρδευτικά δίκτυα Νομού Ρεθύμνου».

 

Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανακοίνωσε

ότι προτίθεται να προβεί άμεσα στην αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Έργα Φράγματος Πλατύ Ποταμού Νομού Ρεθύμνου με αγωγό μεταφοράς προς Μεσσαρά Νομού Ηρακλείου και αρδευτικά δίκτυα Νομού Ρεθύμνου» στις κάτωθι Κοινότητες:

Αγίας Παρασκευής, Αγίου Ιωάννη, Αποδούλου, Βιζαρίου, Λαμπιωτών, Πετροχωρίου (βόρειο και νότιο τμήμα), Πλατανίων, Φουρφουρά της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών

και

Αμαρίου, Άνω Μέρους, Αποστόλων, Βισταγής, Καλογέρου, Μέρωνα, Μοναστηρακίου της Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου,

Και καλεί

τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες των ακινήτων που προτείνεται η απαλλοτρίωσή τους για λόγους δημόσιας ωφέλειας, για τα ακόλουθα:

α. Να υποβάλλουν αίτηση/δήλωση στη Δ/νση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Λεωφ. Κηφισίας 39 Μαρούσι Αττικής ΤΚ 151 23, ότι επιθυμούν την ελεύθερη εξαγορά των ακινήτων τους από το Δημόσιο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α’ 17), όπως έχει τροποποιηθεί και προσκομίζοντας τους τίτλους ιδιοκτησίας τους. Επισημαίνεται ότι οι τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις/δηλώσεις θα εξεταστούν μετά την έγκριση του κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος.

β. Να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους για την προτεινόμενη απαλλοτρίωση των ακινήτων τους ή να υποδείξουν, τεκμηριωμένα, άλλο ακίνητο για την ικανοποίηση δημόσιας ωφέλειας και του γενικού δημόσιου συμφέροντος.

γ. Να προβούν στον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας του οικείου κτηματολογίου, ώστε το συντομότερο δυνατό να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση/συμπλήρωση, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθούν προσκόμματα στην εξέλιξη της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης που ενδεχομένως επιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάληψη των οφειλομένων αποζημιώσεων και την αντικατάσταση των απαλλοτριωμένων ακινήτων τους.

 

Τα προτεινόμενα προς αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητα, εικονίζονται στους Κτηματολογικούς Πίνακες και Διαγράμματα, τα οποία συντάχθηκαν από τον ανάδοχο μελετητή «Ήλιδα Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και παραδόθηκαν και εγκρίθηκαν από τις Διευθύνσεις Α. Απαλλοτριώσεων & Τοπογραφήσεων & Γεωπληροφορικής Δ25 και Β. Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Δ19, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν γνώση των προς αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου (αρμόδιος υπάλληλος: Γερογιάννης Ειρηναίος, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. Δήμου Αμαρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 28333 40222, email: technical@amari.gov.gr).

 

Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, δημοσιεύονται με την παρούσα ανακοίνωση οι δύο γενικές οριζοντιογραφίες με αριθμούς σχεδίων Ο1 και Ο2, σε μορφή αρχείων .pdf, στις οποίες με κόκκινες γραμμές οριοθετούνται – επισημαίνονται οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις (με κίτρινες γραμμές αποτυπώνονται τα όρια των Κοινοτήτων του Δήμου).

Έτσι προτείνεται, σε πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενοι να εντοπίσουν τις ιδιοκτησίες τους στις προαναφερθείσες οριζοντιογραφίες και να δουν αν επηρεάζονται – πλήττονται, είτε μόνοι τους εφόσον μπορούν, είτε με τη βοήθεια του ιδιώτη μηχανικού τους.

Εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατόν, μπορούν να επικοινωνούν ή επισκέπτονται την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου, σε κάθε περίπτωση ωστόσο, πρέπει να έχουν μαζί τους τα όρια της ιδιοκτησίας τους σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή (αρχεία μορφής .dwg ή .dxf) για την αποφυγή λάθους. Για αυτό το λόγο, η παρουσία μηχανικού με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο κρίνεται απαραίτητη, ώστε το συμπέρασμα να είναι απολύτως ορθό.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρο 3 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α΄/2001) “Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 124 παρ. 3 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α’/2012), το χρονικό περιθώριο για

α) την αίτηση/δήλωση στη Δ/νση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Λεωφ. Κηφισίας 39 Μαρούσι Αττικής ΤΚ 151 23, ότι επιθυμούν την ελεύθερη εξαγορά των ακινήτων τους από το Δημόσιο

β) τις αντιρρήσεις τους για την προτεινόμενη απαλλοτρίωση των ακινήτων τους ή να υποδείξουν, τεκμηριωμένα, άλλο ακίνητο για την ικανοποίηση δημόσιας ωφέλειας και του γενικού δημόσιου συμφέροντος,

γ) τον έλεγχο  της ορθότητας και πληρότητας του οικείου κτηματολογίου, ώστε το συντομότερο δυνατό να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση/συμπλήρωση, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθούν προσκόμματα στην εξέλιξη της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης που ενδεχομένως επιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάληψη των οφειλομένων αποζημιώσεων και την αντικατάσταση των απαλλοτριωμένων ακινήτων τους,

ανέρχεται σε ένα (1) μήνα από την τοιχοκόλληση των σχετικών ανακοινώσεων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για το έργο με τίτλο «Έργα Φράγματος Πλατύ Ποταμού Νομού Ρεθύμνου με αγωγό μεταφοράς προς Μεσσαρά Νομού Ηρακλείου και αρδευτικά δίκτυα Νομού Ρεθύμνου», στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αμαρίου, η οποία και έλαβε χώρα την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024. Ως εκ τούτου, η καταληκτική ημερομηνία για τις παραπάνω ενέργειες από τους ενδιαφερόμενους, είναι η Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024.

Για την άσκηση οποιασδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 39, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.: 151 23.

Το επόμενο στάδιο, μετά την παρέλευση του ενός μήνα, θα είναι η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης των απαλλοτριώσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΛΛΩΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ