1. Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης και διενέργειας κλήρωσης 640.000_s