1. Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης και διενέργειας κλήρωσης 50.000_S