1. Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης και διενέργειας κλήρωσης γήπεδο 200.000 S