1. Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης και διενέργειας κλήρωσης Μεσονήσια S