1. Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης και διενέργειας κλήρωσης Βισταγή S