1. Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης και διενέργειας κλήρωσης 250.000 S