Δημοτολόγιο

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αγία Φωτεινή Αμαρίου, Τ.Κ. 74061
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τριποδιανός Σταύρος

Τηλ: 28333 40203
Fax: 28333 40224
Emailinfo@amari.gov.gr

Για έκδοση εγγράφων από το Δημοτολόγιο, παρακαλούμε επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε,  συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας.

Αλλαγή διεύθυνσης για εκλογικούς καταλόγους

Για την πιστοποίηση αλλαγής διεύθυνσης για τους εκλογικούς καταλόγους απαιτείται:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
 2. Φωτοτυπία λογαριασμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ)
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
Χορήγηση Πιστοποιητικού έκδοσης ταυτότητας

Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια αστυνομική διεύθυνση

Χορήγηση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

Για την Χορήγηση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης απαιτείται:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου και
 2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Εναλλακτικά, χορηγείται από όλα τα ΚΕΠ της χώρας

Χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης

Για την χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης απαιτείται:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου και
 2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Εναλλακτικά, χορηγείται από όλα τα ΚΕΠ της χώρας

Χορήγηση Πιστοποιητικού εντοπιότητας

Για την Χορήγηση Πιστοποιητικού εντοπιότητας απαιτείται:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου και
 2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας 

Χορηγείται μόνο σε εκπαιδευτικούς

Χορήγηση Πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

Για το Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας απαιτούνται:

Για Ανήλικο:

 1. Αίτηση  του γονέα
 2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου ή του γονέα
 3. Φωτογραφία του ανηλίκου (στις περιπτώσεις που απαιτείται)
 4. Παρουσία του ανηλίκου
  Αν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος δεν εκδίδεται πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας αφού οφείλει να έχει αστυνομική ταυτότητα. Προϋπόθεση για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας).

Για ενήλικα:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Το έγγραφο στο οποίο υπάρχει το λάθος ή λανθασμένη εγγραφή στοιχείου
 3. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
Προσθήκη κυρίου ονόματος

Μετά την καταχώρηση κυρίου ονόματος στο Ληξιαρχείο, η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μητρώου Αρρένων και Δημοτολογίου

Eπαναδημότευση

Για την επαναδημότευση απαιτούνται :

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους) για μεταδημότευση στο Δήμο Αμαρίου – Ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας
 3. Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους) – Ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γίνεται επαναδημότευση για πρώτη φορά
Mεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

Για την μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους, απαιτούνται τα ακόλουθα:

 1. Αιτήσεις ενηλίκων για εγγραφή στα Δημοτολόγια
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
 4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων
 5. Πιστοποιητικά γεννήσεως ανήλικων τέκνων – Σε περίπτωση που την επιμέλεια έχει αυτός που μεταδημοτεύει  
 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση στο Δήμο Υποδοχής (χορηγείται από τη Δημοτική Αστυνομία).
Mεταδημότευση έγγαμου

Για τη μεταδημότευση έγγαμου απαιτούνται τα ακόλουθα :

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου /ης
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (χορηγείται από τη Δημοτική Αστυνομία).
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
Mεταδημότευση άγαμου

Για την μεταδημότευση άγαμου απαιτούνται τα ακόλουθα :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (χορηγείται από τη Δημοτική Αστυνομία).
Άνοιγμα μερίδας δημότη - μεταφορά από πατρική μερίδα

Η διαδικασία εκτελείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία Δημοτολογίου, μετά τη δήλωση γάμου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο.

Mεταδημότευση

Για την μεταδημότευση απαιτούνται τα ακόλουθα :

 1. Ο ενήλικας ή ο έγγαμος μπορεί με αίτηση του να γίνει δημότης σε όποιο δήμο ή κοινότητα έχει αποκτήσει κατοικία πριν από μία διετία τουλάχιστον. Αν ένας από τους δύο γονείς μεταδημοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωσης τους στο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, από όπου μεταδημοτεύει, τη δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων τους.
  Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη δημοτικότητα αυτού που μεταδημοτεύει, ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα του, αν όμως δεν την έχουν διατηρούν τη δημοτικότητα τους.
 2. Η διετία της μόνιμης κατοικίας που απαιτείται για τη μεταδημότευση, αποδεικνύεται με βεβαίωση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Υποδοχής. Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση :
  α) του ενός των συζύγων για να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου,
  β) των πρώην συζύγων λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν από το γάμο,
  γ) του ενηλίκου, προκειμένου ν’ αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται για μία μόνο φορά.
 3. Η μεταδημότευση γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη των νομίμων προϋποθέσεων μεταδημοτεύσεως, με πράξη του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας. Η πράξη αυτή προσυπογράφεται από τον προϊστάμενο του δημοτολογίου, δημοτικό υπάλληλο για τους δήμους και τον αρμόδιο κοινοτικό υπάλληλο γι ατις κοινότητες.
 4. Η πράξη του Δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας, περί μεταδημοτεύσεως καθίσταται από της καταχωρήσεως της στο δημοτολόγιο εκτελεστή, αντίγραφο δε αυτής κοινοποιείται αμέσως στο Δήμο ή στην κοινότητα από την οποία έγινε η μεταδημότευση, για τη διαγραφή του μεταδημοτεύσαντος, καθώς και στον ενδιαφερόμενο.
 5. Η απόκτηση νέας δημοτικότητας δήμου ή κοινότητας συνεπάγεται την απώλεια της προηγούμενης δημοτικότητας.
Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος

Για τη διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος απαιτούνται:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση
 3. Για τους άνδρες, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (στην περίπτωση αυτή πρώτα διορθώνονται τα Μητρώα Αρρένων με Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης)
Διόρθωση Κυρίου Ονόματος

Για την διόρθωση Κυρίου Ονόματος απαιτούνται τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το κύριο όνομα.
 3. Για τους άνδρες, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (στην περίπτωση αυτή πρώτα διορθώνονται τα Μητρώα Αρρένων με Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης).
Διόρθωση Ηλικίας

Για την διόρθωση Ηλικίας απαιτούνται τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση.
 3. Για τους άνδρες, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (στην περίπτωση αυτή πρώτα διορθώνονται τα Μητρώα Αρρένων με Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η διόρθωση γίνεται με:

 1. Βεβαίωση βαπτίσεως
 2. Πιστοποιητικό Δημοτικού Σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή πιστοποιητικό γεννήσεως που να έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δ/για, Διαβατήριο.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (βλέπε παραπάνω δικαιολογητικά αρχικής εγγραφής)
Διαγραφή από τα Δημοτολόγια λόγω θανάτου

Η διαδικασία εκτελείται μετά τη δήλωση ληξιαρχικού γεγονότος (θάνατος) αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες του Μητρώου Αρρένων και Δημοτολογίου

Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση

Για την εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτούνται :

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
 2. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
 3. Πρακτικό ορκωμοσίας
 4. Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερόμενου, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου ξενόγλωσση και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό
 6. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει
 7. Για τους άνδρες, Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων
 8. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλο Δημοτολόγιο.
 9. Διαβατήριο.
 10. Άδεια παραμονής.
Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων

Για την εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρένων, απαιτούνται :

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
 2. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι έγγαμος
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου
Αρχική εγγραφή στα Δημοτολόγια

Για την αρχική εγγραφή στα Δημοτολόγια απαιτούνται :

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου/ης

β) Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, εφόσον πρόκειται για άνδρα και πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα της στα μητρώα αρρένων, εφόσον πρόκειται για γυναίκα.

γ) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από της γεννήσεως. Για πρόσωπα που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται τα κάτωθι αυτά σειράν προτεραιότητας δικαιολογητικά :

 • Bεβαίωση εφημερίου από τα τηρούμενα βιβλία «βαπτίσεων» της Εκκλησίας, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής από τα τηρούμενα βιβλία «γεννήσεων», από τα οποία να προκύπτει η ακριβής χρονολογία και ημερομηνία γεννήσεως.
 • Bεβαίωση διευθυντή σχολείου, απο τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια, περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο.
 • Παλαιό δελτίο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως, που έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα δημοτολόγια
 • Διαβατήριο

δ) Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.

ε) Προκειμένου περί εγγάμου ληξιαρχική πράξη γάμου (πολιτικού ή θρησκευτικού).

στ) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει, η μη εγγραφή του (ης) στο δημοτολόγιο άλλου δήμου ή κοινότητας του Κράτους.

Εφόσον στο δήμο ή στην κοινότητα υπάρχουν τ’ αναφερόμενα στις υποπαραγράφους β, γ, δ, ε, δικαιολογητικά, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας προέρχονται στην αυτεπάγγελτη δημοτολογική τακτοποίηση των δημοτών τους.

Εάν τ’ ανωτέρω δικαιολογητικά, δεν υπάρχουν στο Δήμο ή την κοινότητα τότε μόνο υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων.

Προκειμένου περί ανηλίκου η αίτηση εγγραφής ως και η υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να υπογράφονται από πρόσωπο που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία και όχι από τον ανήλικο. Όταν ο ασκών τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία είναι αγράμματος, τότε η σχετική αίτηση υπογράφεται από δύο ενήλικες μάρτυρες. Τούτο ισχύει και για κάθε περίπτωση όπου απαιτείται υπογραφή από αγράμματους. Τέλος, σε περίπτωση που κάποιο άτομο επιθυμεί να γραφεί όχι στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της κοινότητας, που οφείλει να γραφτεί, κατά τις διατάξεις περί κτήσεως δημοτικότητας, αλλά στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της κοινότητας, όπου έχει μόνιμα εγκατασταθεί τότε απαιτείται εκτός των άνω δικαιολογητικών, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, βεβαίωση, ότι δεν φέρεται εγγεγραμμένο στο Δήμο ή την κοινότητα στο δημοτολόγιο του οποίου όφειλε να γραφτεί, προς αποφυγή σφαλμάτων και διπλών εγγραφών.

Για τις παρακάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον:

Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης

 1. Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
 2. Απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια ανήλικων τέκνων (εφόσον υπάρχουν)

Αρχική εγγραφή άγαμης μητέρας

 1. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης