Πρόκειται Μια σύνθετη και πολυεπίπεδη επένδυση, για την οποία ο Δήμος μας, αντιλαμβανόμενος από την πρώτη στιγμή, πλήρως, τα περιβαλλοντικά οφέλη και τη σημασία του έργου για την εξέλιξη της κυκλικής οικονομίας της Κρήτης, προχώρησε από το 2014 με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην δωρεάν παραχώρηση χρήσης προς τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. έκτασης που σήμερα ξεπερνά τα 181 στρεμμ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός:

“Το εμβληματικό αυτό έργο ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις στην επεξεργασία των αποβλήτων με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Ως Αμαριώτες, είναι γεγονός ότι διαχρονικά έχουμε επιδείξει υπεύθυνη στάση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίλυση ενός χρόνιου και δύσκολου, από πολλές απόψεις, προβλήματος, αποδεχόμενοι στον τόπο μας τα απορρίμματά ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Θέλω όμως να είμαι ξεκάθαρος, η διαχρονικά υπεύθυνη αυτή στάση δεν πρέπει και δεν θα αφήσουμε εμείς να ξεχαστεί από τους αρμόδιους και τη νέα διοίκηση που θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια τη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου. Είναι λοιπόν αυτονόητο, ότι η λειτουργία της νέας μονάδας θα πρέπει να συνδεθεί με μια σειρά αντισταθμιστικών έργων που περιλαμβάνονται στην αρχική απόφαση παραχώρησης των εκτάσεων και για τα οποία έχουμε ήδη συζητήσει με τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και τον ανάδοχο. Όπως αρμονικά λοιπόν συνυπήρξαμε και καθ΄ όλη τη διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου, έτσι ακριβώς ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε και κατά τη λειτουργία της μονάδας”.

Συγκρότημα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ρεθύμνου (Αμάρι)

Το έργο αποτελεί μια σύνθετη επένδυση που περιλαμβάνει την κατασκευή και πεντατετή λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και του Χ.Υ.Τ.Υ. Αμαρίου και εξυπηρετεί την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Με την λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα έχει πραγματοποιηθεί ένα ακόμα μεγάλο βήμα για την μετάβαση στην κυκλική οικονομία στην  Κρήτη.

Το έργο ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις τόσο στην επεξεργασία των αποβλήτων όσο και στον έλεγχο της διαδικασίας.

Η ΜΕΑ θα είναι σε θέση να επεξεργάζεται ετησίως εισερχόμενη ποσότητα 43.000 τόνων απορριμμάτων, που αποτελούνται από 35.600 τόνους σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα και 7.400 τόνους προδιαλεγμένα οργανικά από διαλογή στην πηγή.

Η ΜΕΑ θα επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά ανάκτησης ποιοτικών ανακυκλώσιμων υλικών με σύγχρονες μεθόδους (όπως η χρήση οπτικών διαχωριστών) σε μία μονάδα πλήρως αυτοματοποιημένη:

 • Χαρτί / Χαρτόνι σε ποσοστό τουλάχιστον 45,0% επί του εισερχομένου ρεύματος
 • Φίλμ σε ποσοστό τουλάχιστον 65,0% επί του εισερχομένου ρεύματος
 • PET σε ποσοστό τουλάχιστον 60,0% επί του εισερχομένου ρεύματος
 • ΡΡ-ΡΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 50,0% επί του εισερχομένου ρεύματος
 • Σιδηρούχα, σε ποσοστό τουλάχιστον 90,0% επί του εισερχομένου ρεύματος
 • Αλουμίνιο, σε ποσοστό τουλάχιστον 70,0% επί του εισερχομένου ρεύματος
 • Εκτροπή βιοαποδομήσιμων από την ταφή ≥85%
 • Ποσοστό υπολειμμάτων <30%
 • Ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων >26% επί των συνολικών ΑΣΑ

Η Μονάδα, εκτός των ανακυκλώσιμων υλικών, θα παράγει και δύο κατηγορίες κόμποστ:

 • Κόμποστ τύπου Α, από το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ και
 • Κόμποστ υψηλής ποιότητας από το προδιαλεγµένο οργανικό

Η επεξεργασία του οργανικού υλικού θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ξηρής αναερόβιας χώνευσης σε αντιδραστήρες συνεχούς ροής ενώ το παραγόμενο βιοαέριο θα αξιοποιηθεί ενεργειακά προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 999kW  που θα διοχετευτεί στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Το ώριμο υλικό προωθείται στη Μονάδα Εξευγενισμού (ραφιναρία) όπου παράγονται Compost και Compost τύπου Α τα οποία και παραδίδονται προς αξιοποίηση σε κατάλληλες εφαρμογές βάσει των αντίστοιχων προδιαγραφών.

Ειδικότερα, οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος αναπτύσσονται σε ένα ορθολογικά διαμορφωμένο ενιαίο χώρο και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες μονάδες:

 • Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ,
 • Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών,
 • Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας και οπτικών διαχωρισμών των ΑΣΑ με στόχο ανάκτηση ανακυκλώσιμων,
 • Μονάδα αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας για την παραγωγή βιοαερίου και αξιοποίηση αυτού σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής,
 • Μονάδα αερόβιας κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών,
 • Μονάδα ωρίμανσης του κομποστοποιημένου υλικού,
 • Μονάδα εξευγενισμού (ραφιναρία) του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί κόμποστ συγκεκριμένων προδιαγραφών,
 • Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας,
 • Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων.
 • Κτίριο διοίκησης.

Με το έργο αυτό, παράλληλα με την διαλογή στην πηγή, η περιοχή του Ρεθύμνου θα συμμορφώνεται πλήρως με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία αναφορικά με την διαχείριση αστικών αποβλήτων.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση παράγει σημαντικά περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα. Από τα απορρίμματα δημιουργούνται νέες αξίες μέσω των ανακυκλώσιμων και της παραγωγής ενέργειας και λιπάσματος. Το ενεργειακό αποτύπωμα της μονάδας που θα κατασκευαστεί θα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας ΑΣΑ. Επιπλέον, τα έργα περιβαλλοντικής προστασίας αναβαθμίζουν την λειτουργία των μονάδων, προστατεύουν τους εργαζόμενους και το περιβάλλον της περιοχής. Τέλος, δημιουργούνται 44 νέες άμεσες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και υψηλής εξειδίκευσης.

Η Μονάδα είναι ανοικτή σε αναβαθμίσεις και επεκτάσεις ανάλογα με τις εξελίξεις στη τεχνολογία και τις απαιτήσεις ενός εξελισσόμενου σχεδιασμού.

Με την ολοκλήρωση του έργου επιλύεται το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Π.Ε. Ρεθύμνου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών ενώ δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την έναρξη της μετάβασης στην κυκλική οικονομία στο Ρέθυμνο.