Την Δευτέρα 10-06-19, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός, υπέγραψε τη σύμβαση του έργου  «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Αμαρίου » προϋπολογισμού 150.000,00 € με ανάδοχο τον κ. Κυριάκο Καλαγασίδη. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ» με Κ.Α. 2014ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ 002.  Σύμφωνα με την μελέτη περιλαμβάνονται ώρες λειτουργίας χωματουργικών μηχανημάτων (grader,  εκσκαφέα –σφύρα – Φορτωτή τύπου JCB κ.α.)  και αποκατάσταση δρόμων με κοιτόστρωση από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Επίσης, ο Δήμαρχος υπέγραψε και την σύμβαση του έργου «Δημοτική οδοποιία Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 65.000,00 € με ανάδοχο τον κ. Αντώνιο Πατρικαλάκη. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αμαρίου. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης, θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την βελτίωση και αποκατάσταση δημοτικών δρόμων εντός του οικισμού Πλάτανος. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός τοιχίου αντιστήριξης επί της Επαρχιακής οδού, διάνοιξη τάφρου στην εσωτερική πλευρά της Επαρχιακής οδού και την κατασκευή τεχνικού ομβρίων υδάτων.