Σε συνέχεια,

Α. των  ανακοινώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τις οποίες γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί άμεσα στην αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Έργα Φράγματος Πλατύ Ποταμού Νομού Ρεθύμνου με αγωγό μεταφοράς προς Μεσσαρά Νομού Ηρακλείου και αρδευτικά δίκτυα Νομού Ρεθύμνου» στις κάτωθι Κοινότητες:

Αγίας Παρασκευής, Αγίου Ιωάννη, Αποδούλου, Βιζαρίου, Λαμπιωτών, Πετροχωρίου (βόρειο και νότιο τμήμα), Πλατανίων, Φουρφουρά της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών

και

Αμαρίου, Άνω Μέρους, Αποστόλων, Βισταγής, Καλογέρου, Μέρωνα, Μοναστηρακίου της Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου,

Και καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες των ακινήτων που προτείνεται η απαλλοτρίωσή τους για λόγους δημόσιας ωφέλειας, για τα ακόλουθα:

i. Να υποβάλλουν αίτηση/δήλωση στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Λεωφ. Κηφισίας 39 Μαρούσι Αττικής ΤΚ 151 23, ότι επιθυμούν την ελεύθερη εξαγορά των ακινήτων τους από το Δημόσιο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α’ 17), όπως έχει τροποποιηθεί και προσκομίζοντας τους τίτλους ιδιοκτησίας τους. Επισημαίνεται ότι οι τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις/δηλώσεις θα εξεταστούν μετά την έγκριση του κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος.

ii. Να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους για την προτεινόμενη απαλλοτρίωση των ακινήτων τους ή να υποδείξουν, τεκμηριωμένα, άλλο ακίνητο για την ικανοποίηση δημόσιας ωφέλειας και του γενικού δημόσιου συμφέροντος.

iii. Να προβούν στον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας του οικείου κτηματολογίου, ώστε το συντομότερο δυνατό να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση/συμπλήρωση, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθούν προσκόμματα στην εξέλιξη της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης που ενδεχομένως επιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάληψη των οφειλομένων αποζημιώσεων και την αντικατάσταση των απαλλοτριωμένων ακινήτων τους.

και

Β. της από 27.02.2024 ανακοίνωσης του Δήμου Αμαρίου με θέμα «Δημοσιεύτηκαν οι προτεινόμενες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων για το έργο του φράγματος του Πλατύ Ποταμού»

 

σας πληροφορούμε, διευκρινίζουμε και προτρέπουμε για τις κάτωθι ενέργειες:

 

Α΄ Στάδιο (για άσκηση των προαναφερθέντων ενεργειών « i » και « ii »)

  • Εντοπισμός ακινήτου, είτε από τις οριζοντιογραφίες μορφής .pdf οι οποίες αναρτήθηκαν συνημμένες στην προαναφερθείσα ανακοίνωση του Δήμου Αμαρίου, είτε με επικοινωνία του ιδιώτη μηχανικού του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, με τον αρμόδιο Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Αμαρίου, κύριο Γερογιάννη Ειρηναίο (τηλ: 2833340222, email: technical@amari.gov.gr), ώστε ο ενδιαφερόμενος, εφόσον το επιθυμεί, ασκήσει τις προαναφερθέντες ενέργειες

« i » (ελεύθερη εξαγορά ακινήτου από το Δημόσιο) ή / και

« ii » (αντίρρηση επί των προτεινόμενων απαλλοτριώσεων)

απευθυνόμενος σε κάθε περίπτωση, στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

Β’ Στάδιο (για άσκηση της προαναφερθείσας ενέργειας « iii »)

  • επικοινωνία του ιδιώτη μηχανικού του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, με τον αρμόδιο Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Αμαρίου, κύριο Γερογιάννη Ειρηναίο (τηλ: 2833340222, email: technical@amari.gov.gr), ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της ορθότητας και πληρότητας του κτηματολογίου απαλλοτρίωσης ακινήτων.

Επισημαίνεται, ότι έχουν παρατηρηθεί πολλές περιπτώσεις στις οποίες η ακρίβεια των μετρήσεων και των στοιχείων των ιδιοκτητών είναι αποκλίνουσα και εσφαλμένη. Επομένως η διόρθωση των σφαλμάτων, είναι απολύτως αναγκαία.

Ειδικότερα, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι, με τη βοήθεια των μηχανικών τους, να επαληθεύσουν πρώτον την ορθότητα των ορίων της ιδιοκτησίας τους (για την ακρίβεια της επαλήθευσης, προτείνεται η ακριβής μέτρηση των ακινήτων με gps από μηχανικό) και δεύτερον αν ο κωδικός ο οποίος αναγράφεται στο σχετικό σχέδιο το οποίο θα δοθεί από την Υπηρεσία και αναγράφει τον Κ.Α. (ΚΑΔΕ) Ιδιοκτησίας για το κάθε ακίνητο, αντιστοιχεί στους Κτηματολογικούς Πίνακες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οι οποίοι έχουν συνταχθεί ανά Τμήμα) και αναφέρουν ως φερόμενο ιδιοκτήτη τον ενδιαφερόμενο.

Οι εν λόγω Κτηματολογικοί Πίνακες, έχουν εκτυπωθεί και μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δημαρχείο Αμαρίου (στην Αγία Φωτεινή), είτε εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Αμαρίου, κύριο Γερογιάννη Ειρηναίο.

Εφόσον εντοπιστούν αποκλίσεις, είτε ως προς τη θέση / όρια ιδιοκτησίας, είτε ως προς τα στοιχεία του φερόμενου ιδιοκτήτη, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να απευθυνθούν, στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε τα σφάλματα να διορθωθούν.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, σας προτρέπουμε η αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εκάστοτε ιδιοκτήτη, να συνοδεύεται με αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD ή USB Stick) στο οποίο θα περιέχονται τα σωστά, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, όρια της ιδιοκτησίας του, σε ψηφιακή μορφή αρχείων dwg ή dxf. Είναι εφικτή η αποστολή τους και σε έντυπη μορφή (π.χ. απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη), ωστόσο αυτό θα δυσχεραίνει διαδικαστικά και χρονικά τη διαδικασία διόρθωσης.

 

Συγκεντρωτικά λοιπόν, προτείνεται,

  1. Ακριβής αποτύπωση του ακινήτου από μηχανικό. Προτείνεται εφόσον δεν έχει γίνει, στο πλαίσιο του γενικού κτηματολογίου το οποίο βρίσκεται εν εξελίξει στη περιοχή, η αποτύπωση με gps ακριβείας από μηχανικό (και όχι η αποτύπωση με gps χειρός, εντοπισμός από το χάρτη κ.α.). Έτσι θα αποφευχθούν λάθη, τα οποία το σίγουρο είναι, θα εντοπιστούν σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.
  2. Άσκηση των ενεργειών « i » « ii » ή / και « iii », εφόσον κριθεί σκόπιμο από τον ενδιαφερόμενο, απευθυνόμενος σε κάθε περίπτωση, στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

Η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την άσκηση των προαναφερθέντων ενεργειών « i » « ii » ή / και « iii », πραγματοποιείται:

Είτε έντυπα, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 39, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.: 151 23

Είτε ηλεκτρονικά, email: d12@ggde.gr

 

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με τον περιορισμένο χρόνο άσκησης ενεργειών από τους ιδιοκτήτες, διευκρινίστηκε ότι δεν ισχύει ως καταληκτική η 22 Μαρτίου 2024, η οποία αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας, για άσκηση των αναφερόμενων ενεργειών. Έτσι, αιτήσεις και μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα λαμβάνονται υπόψη.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κινηθούν άμεσα, ώστε το συντομότερο δυνατό να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση/συμπλήρωση, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθούν προσκόμματα στην εξέλιξη της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης που ενδεχομένως επιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάληψη των οφειλομένων αποζημιώσεων και την αντικατάσταση των απαλλοτριωμένων ακινήτων τους. Με την εξέλιξη της διαδικασίας από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για αναλυτικότερο χρονοδιάγραμμα και ορισμό καταληκτικών ημερομηνιών.