Η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης ξεκινούν την υλοποίηση  επιμορφωτικού προγράμματος, μεγάλης κλίμακος, με τίτλο «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα», το οποίο σχεδιάστηκε με βάση τα δεδομένα της Διάγνωσης Αναγκών του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη. Στην υλοποίηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος θα συμβάλει η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, «Το επιμορφωτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης και συνδέει τον Πρωτογενή με τον Τουριστικό τομέα είναι το πρώτο σε μια σειρά στοχευμένων πολιτικών που σχεδιάζουμε, αξιοποιώντας τα ευρήματα του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη. Ενδυναμώνουμε και στηρίζουμε τους δύο παραγωγικούς τομείς της τοπικής οικονομίας, βελτιώνοντας την κατάρτιση των εργαζομένων τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική τους ανάπτυξη.»

Η συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι δωρεάν, καθώς χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Επιμορφωτικού Προγράμματος, το οποίο υλοποιείται από την Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι ο Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης.

Σκοπός του προγράμματος

Η ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και παραγωγικότητας των επιμορφούμενων  και η συμβολή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης, με έμφαση στα ζητήματα της επαγγελματικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης και της οικονομικής ανάπτυξης.

Στόχοι του προγράμματος

  • Η επιμόρφωση εργαζομένων και ανέργων-δυνάμει εργαζόμενων στον αγροτο-κτηνοτροφικό τομέα και στον τομέα του τουρισμού.
  • Η υποστήριξη-ενδυνάμωση της σύνδεσης Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα στην Κρήτη, μέσω της πρόσκτησης γνώσεων και της ανάπτυξης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων των επιμορφούμενων.

Διαδικασία Υλοποίησης Προγράμματος

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα υλοποιείται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας), λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία του Covid-19.

Περιεχόμενο Προγράμματος

Το Επιμορφωτικό  Πρόγραμμα, περιλαμβάνει 10 διδακτικές ενότητες, διάρκειας 10 ωρών καθεμιά (5 σύγχρονης διδασκαλίας και 5 ασύγχρονης), τις οποίες θα διδάξουν εξειδικευμένοι επιμορφωτές.

  • Οι πρώτες 5 διδακτικές ενότητες, που στοχεύουν στη ανάπτυξη κρίσιμων οριζόντιων και εγκάρσιων δεξιοτήτων, θα είναι υποχρεωτικές για όλους τους επιμορφούμενους.
  • Οι επόμενες 5 διδακτικές ενότητες είναι ενότητες επιλογής από τις οποίες καθένας/ καθεμία επιμορφούμενος/η μπορεί να επιλέξει 2.
  • Συνολικά, κάθε επιμορφούμενος/η θα παρακολουθήσει 7 διδακτικές ενότητες, 5 Υποχρεωτικές και 2 Επιλογής.

 

Διαδικασία Αξιολόγησης και Πιστοποίησης

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τρίωρη (3ωρη) δια ζώσης επισκόπηση και ανατροφοδότηση και δίωρη (2ωρη) αξιολόγηση των επιμορφούμενων.

Το Επιμορφωτικό πρόγραμμα πιστοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης και οι επιμορφούμενοι, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος, θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Συνολικά, το επιμορφωτικό πρόγραμμα για κάθε επιμορφούμενο/η θα έχει διάρκεια 75 διδακτικές ώρες, που αντιστοιχούν σε ECVET (ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης).

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

  • ΈναρξηΣάββατο 25 Σεπτεμβρίου (09.00-14.00). Εκπαίδευση των επιμορφούμενων στη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και η πρώτη (1η) ασύγχρονη διδασκαλία.
  • ΛήξηΚυριακή 14 Νοεμβρίου. Τελική αξιολόγηση των επιμορφούμενων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, τις διδακτικές ενότητες, τους επιμορφωτές και το ωρολόγιο πρόγραμμα δείτε την Ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://agro-tourism-training-roc.uoc.gr/

Όσοι/ες ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, παρακαλείσθε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας (και υποβάλλοντας) τη σχετική αίτηση-φόρμα εγγραφής στο: https://agro-tourism-training-roc.uoc.gr/sign-up/

Οι εγγραφές αρχίζουν από την 28η Ιουνίου 2021 και ολοκληρώνονται στις 8 Σεπτεμβρίου 2021.