Η Περιφέρεια Κρήτης-Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, υλοποιεί, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, την ημερίδα με θέμα: «Υγιής και Ενεργός Γήρανση: Πολιτικές, Προκλήσεις και Προτεραιότητες», την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. έως 2:30μ.μ., στο Ξύλινο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, επιστημόνων υγείας και κοινωνικής φροντίδας, ερευνητών/-τριών και στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η Υγιής και Ενεργός Γήρανση αποτελεί μια στρατηγική η οποία προσβλέπει στην ανάπτυξη πολιτικών για τη διαμόρφωση των συνθηκών και των προϋποθέσεων εκείνων που επιτρέπουν την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων ατόμων, την χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική τους συμμετοχή και δραστηριοποίηση και τη βελτίωση των γνώσεων, των γνωστικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων, προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής, αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωσή τους στην κοινότητα.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας πρόκειται να παρουσιαστούν οι πολιτικές, οι δομές και οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας που συμβάλουν στην ενίσχυση των ικανοτήτων, των ευκαιριών και των δυνατοτήτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμένουν κοινωνικά δραστήριοι και λειτουργικοί και να συνεχίζουν να πραγματοποιούν σημαντικές συνεισφορές στην οικογένεια και την κοινωνία. Στο δεύτερο μέρος θα αναδειχθούν βέλτιστες ψηφιακές πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την ψυχό-κοινωνική ενδυνάμωση και την άμβλυνση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς των ηλικιωμένων ατόμων, την ενίσχυση της εγγραμματοσύνης τους σε θέματα υγείας και τη βελτίωση των γνώσεων των φροντιστών τους για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες τους. Επίσης, πρόκειται να γίνει αναφορά στο Οικοσύστημα της Περιφέρειας Κρήτης ως Κέντρο Αναφοράς για την Υγιή και Ενεργό γήρανση στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία.

Θα υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης της ημερίδας μέσω του καναλιού YouTube της Περιφέρειας Κρήτης και του παρακάτω συνδέσμου: https://www.youtube.com/watch?v=gF0jPA4oNP8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ