Στην κατεύθυνση ενημέρωσης και αποτελεσματικού συντονισμού με σκοπό την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιοχές ευθύνης του Δήμου Αμαρίου, υπενθυμίζεται προς τους δημότες μας, ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκινά την 1η Μάιου 2021 και τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου 2021, διάστημα το οποίο, σύμφωνα με την αριθ. 01/2021 Πυροσβεστική Διάταξη, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας.

Η καύση σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει εξασφαλιστεί, από τη μεριά του ενδιαφερόμενου, ειδική άδεια καύσης, από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, στην οποία παρέχονται επαρκής διευκρινήσεις για τους λόγους αναγκαιότητας της καύσης, με σκοπό να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέσα και μέτρα πυρασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σ’ αυτές και μέχρι απόστασης 100 μέτρων, καλούνται, όπως έχουν υποχρέωση σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος ΒΆ) Πυροσβεστική Διάταξη, καθώς και το Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 (Νόμος Καλλικράτη), να προβούν στον καθαρισμό και την αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από ξερά χόρτα, καθώς και την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς.

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπεται η επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, ενώ ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, να παρεμβαίνει και να μεριμνά για την περιοδική καθαριότητα και την αποψίλωση, βεβαιώνοντας σε βάρος του ιδιοκτήτη την ισόποση σχετική δαπάνη προς καθαρισμό, υποβάλλοντας, παράλληλα, μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Με διάθεση συνεργασίας και προς αποφυγή κάθε αρνητικής συνέπειας, καλούμε τους δημότες μας να προβούν άμεσα στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες. Αρμόδια για τον συντονισμό και την εφαρμογή ορίζεται η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμαρίου, κα. Χαριτάκη – Μανουσάκη Ζηνοβία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γενική Γραμματέα του Δήμου Αμαρίου στο τηλέφωνο 28333 40212.