Ο Δήμος Αμαρίου καλεί τους στρατεύσιμους της κλάσεως 2023 (γεννημένοι το έτος 2002) οι οποίοι είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου, να προσέλθουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του τόπου διαμονής τους από 2 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2020, προκειμένου να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ).

Κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω:

  1. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
  2. Βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  3. Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από τον δικτυακό τόπο amka.gr
  • Επιπρόσθετα, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν κατά την κατάθεση του Δ.Α. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).
  • Όσοι έχουν πρόβλημα υγείας, για το οποίο πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, θα πρέπει να υποβάλλουν ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr) αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ, πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων (αδήλωτοι) οφείλουν να υποβάλλουν, στις  Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους ΚΕΠ, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

Η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω εκπροσώπου με νόμιμη εξουσιοδότηση.

Η μη υποβολή Δελτίου Απογραφής ή εκπρόθεσμη απογραφή και η δήλωση ανακριβών στοιχείων ή δικαιολογητικών  υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Πληροφορίες:
Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώων Αρρένων Δήμου Αμαρίου  τηλ. 28333 40203, 204
ΚΕΠ  Δ.Ε. Συβρίτου: 2833022070, 2833340215
ΚΕΠ Δ.Ε.Κουρητών: 2833340114, 115, 116
Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης τηλ. 2813400100 και 2813400110 έως 112