ΚΕΠ

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Αγίας Φωτεινής καθώς και στο Γραφείο ΚΕΠ στο Φουρφουρά, που υπάγονται στην Δ/νση του Δήμου μας, ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει προς διεκπεραίωση υποθέσεις, που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου. Έτσι αποφεύγει τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως περιορίζει τις μετακινήσεις του σε ένα μόνο σημείο.

Πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών:

1) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.

2) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

3) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

4) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.

5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (θεώρηση γνησίου υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων- βάσει άρθρου 1 Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α) μόνο για συγκεκριμένες ιδιωτικές χρήσεις: Συμβολαιογράφο, τράπεζες ή άλλους ιδιωτικούς φορείς ή/και δικαστική χρήση –  χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κλπ).

Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλώ ακολουθήστε  το σύνδεσμο:  http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/kep

Στοιχεία επικοινωνίας

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ – ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ
Διεύθυνση:
 Αγία Φωτεινή Αμαρίου, Τ.Κ. 74061 
Τηλ.
28330 22070 – Δασκαλάκη Ελένη
Fax: 28330 22080
Email:
d.syvritou@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ – ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ
Διεύθυνση:
 Φουρφουράς Αμαρίου, Τ.Κ. 74061 
Τηλ.
28333 40115 – 116  – Βοσκάκης Μιχαήλ
Fax: 28333 40117
Email:
d.kouriton@kep.gov.gr