Η Ληξιαρχική Περιφέρεια του Δήμου Αμαρίου  υποδιαιρείται σε δύο ληξιαρχικές περιφέρειες όσες και οι δημοτικές του ενότητες:

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Κουρητών

Ληξίαρχος : Ευαγγελία Μπικάκη 
Ταχ. Δ/νση:  Αγία Φωτεινή Αμαρίου, Τ.Κ. 74061
Τηλ. Επικοινωνίας:  28333 40214
Fax:  28333 40214
Email: economic@amari.gov.gr

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου

Ληξίαρχος:  Γεώργιος  Ζαμπετάκης
Ταχ. Δ/νση:  Αγία Φωτεινή Αμαρίου, Τ.Κ. 74061
Τηλ. Επικοινωνίας:  28333 40204
Fax:  28333 40224
Email: info@amari.gov.gr

Για έκδοση εγγράφων από το Ληξιαρχείο, παρακαλούμε επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει και ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε.

Δήλωση Γέννησης

Η Δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης εντός 10 ημερών από τη γέννηση όπως προβλέπεται από το νόμο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Δήλωση γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική
 • Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. των γονέων
 • αν πρόκειται για το 1ο παιδί εκτός των ανωτέρω απαιτείται και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης καθώς και πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων αν δεν περιέχεται στην Λ.Π. Γάμου ή στην Λ.Π. Συμφώνου Συμβίωσης

Για πολίτες άλλων χωρών :

 • Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική
 • Διαβατήρια – Ληξιαρχική Πράξη Γάμου – Πιστοποιητικά – (μεταφρασμένα)
 • Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ. των γονέων (αν υπάρχουν)

Υπόχρεοι για τη δήλωση:  Οι γονείς, ο γιατρός, και οποιοσδήποτε άλλος που αποδεδειγμένα παρευρέθηκε στον τοκετό.

Δήλωση Γάμου

Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης

Προθεσμία Δήλωσης: 40 ημερολογιακές ημέρες από την τέλεση του γάμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Η δήλωση τελέσεως γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός) υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους
 • Αστυνομικές ταυτότητες των συζύγων ή Διαβατήρια – πιστοποιητικά μεταφρασμένα για αλλοδαπούς
 • Πράξη προσδιορισμού επώνυμου τέκνων ( στην περίπτωση που δεν αναφέρεται στη δήλωση τελέσεως γάμου)

 

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή άλλο πρόσωπο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
Στην περίπτωση που το ζευγάρι έχει τελέσει πρώτα πολιτικό και μετά θρησκευτικό γάμο, ο θρησκευτικός καταχωρείται είτε απ’ ευθείας στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ως Ιερολόγηση ή συντάσσεται έκθεση Ιερολόγησης με απαραίτητο δικαιολογητικό τη ληξιαρχική πράξη γάμου και στη συνέχεια στέλνεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

Σύμφωνο Συμβίωσης (Ν.4356/2015)

Σύσταση

Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου. (άρθρο 1)

Υπόχρεοι για τη δήλωση :   ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων  ή οποιοσδήποτε τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Σύμφωνο συμβίωσης (συμβολαιογραφικό έγγραφο)
 • Ταυτότητες   (Διαβατήρια  για αλλοδαπούς)
 • Α.Μ.Κ.Α.  – Α.Φ.Μ. των συμβαλλομένων

 Λύση

 1. Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται: α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών.
 2. Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση, στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του. (άρθρο 7)

Η λύση του συμφώνου συμβίωσης είναι μεταβολή (άρθρο 14 ν. 344/1976) και καταχωρείται εντός μηνός

Δήλωση Θανάτου

Ο θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή του τόπου ταφής

Προθεσμία Δήλωσης: 24 ώρες από το γεγονός

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανούντος
 • Η αστυνομική ταυτότητα του θανούντος ή της θανούσης – ΑΜΚΑ – ΑΦΜ – και φορέας ή φορείς συνταξιοδότησης αν ήταν συνταξιούχος
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός
 • Διαβατήριο -Μεταφρασμένο πιστοποιητικό ή μεταφρασμένο διαβατήριο (για αλλοδαπούς)

 

Με δήλωση του δηλούντος το θάνατο, θα σημειώνεται στη Λ.Π. θανάτου ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και ώρα αυτού.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή υπάλληλος του Γραφείου Κηδειών

Δήλωση Βάπτισης

Η δήλωση βάπτισης καταχωρείται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισης

Η βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης ή να συνταχθεί έκθεση στον τόπο βάπτισης (με επί πλέον δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης) και η οποία έκθεση διαβιβάζεται στο ληξίαρχο του τόπου γέννησης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δήλωση βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο
 • Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας διαβατήριο και άδεια διαμονής

Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού ή από άλλο πρόσωπο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Δήλωση Ονοματοδοσίας

Το όνομα του παιδιού καταχωρείται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης ύστερα από δήλωση των γονέων του που ασκούν την γονική μέριμνα ή του ενός από αυτούς, εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

 Η Δήλωση ονοματοδοσίας είναι αμετάκλητη

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αστυνομικές ταυτότητες και των δύο γονέων
 • Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο επιθυμούν να δοθεί στο παιδί

Σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας:

 • Διαβατήρια και των δύο γονέων
 • Άδειες διαμονής και των δύο γονέων
 • Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο επιθυμούν να δοθεί στο παιδί με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες
Δήλωση Διαζυγίου

Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Προθεσμία Δήλωσης : ”Ενας μήνας από την ημερομηνία που η δικαστική απόφαση για τη λύση του γάμου, έγινε αμετάκλητη

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Δικαστική απόφαση
 • Παραίτηση από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης
 • Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων

Αν ο γάμος είναι θρησκευτικός και στο διαζευκτήριο αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία κατέστη αμετάκλητη η δικαστική απόφαση για την λύση του γάμου τότε δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση εκ μέρους των ληξιάρχων περί του αμετακλήτου της δικαστικής απόφασης και δεν χρειάζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά (γνωμοδότηση 506/2003)

 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ πρώην συζύγων
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντα

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται :

 1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:

 • Δικαστική απόφαση
 • Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα
 • Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση
 1. Με έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του ληξιαρχικού γεγονότος.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν

 • Έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση
 1. Με άδεια Ληξιάρχου, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική πράξη και αφορούν στον τονισμό ή σε γραμματικούς κανόνες με την προσκόμιση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το σφάλμα και την αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος τη διόρθωση
Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης  απαιτείται :

 1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 2.  Αστυνομική ταυτότητα

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης, χορηγείται από το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γάμου  απαιτείται :

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 2. Αστυνομική ταυτότητα.

Η ληξιαρχική πράξη γάμου, χορηγείται από το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου.

Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου  απαιτείται :

 1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 2.  Αστυνομική ταυτότητα

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, χορηγείται από το ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί ο θάνατος, δηλαδή ή στον τόπο θανάτου ή στον τόπο ταφής.