Μητρώο Αρρένων

 

Στοιχεία επικοινωνίας

 Ταχ. Δ/νση:  Αγία Φωτεινή Αμαρίου, Τ.Κ. 74061

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Γεώργιος  Ζαμπετάκης

Τηλ.:  28333 40204

Fax:  28333 40224

Email: info@amari.gov.gr

Εγγραφή αδήλωτου (Μητρώο Αρρένων)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων αν είναι ανήλικος
 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
 3. Υπεύθυνη δήλωση περί εγγραφής στο μητρώο Αρρένων του ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν είναι ανήλικος.
 4. Δύο φωτογραφίες του ενδιαφερομένου
 5. Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται από τον δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
 6. Πράξη καθορισμού ηλικίας ανηλίκων κατοίκων εξωτερικού
 7. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τις αφίξεις και αναχωρήσεις στην Ελλάδα για τους ενήλικους που υπερβαίνουν το 20ο έτος
 8. Βεβαίωση περί μη εγγραφής του αδήλωτου, από το Δήμο στον οποίο ανήκαν προγενέστερα οι γονείς ή όπου υπάρχει εγγραφή των Μητρώων του πατέρα.
Πρόσληψη (Μητρώα Αρρένων) επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου  ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία
 2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ενδιαφερομένου
 3. Πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων και δημοτολόγια του προσώπου αυτού.
Διόρθωση (Μητρώα Αρρένων) τόπου γέννησης ,θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό, κατάλληλα προσαρμοζόμενο Δήμου ή Κοινότητας περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων αυτού που έχει εσφαλμένα στοιχεία.

Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο

Διόρθωση (Μητρώα Αρρένων) κυρίου ονόματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτουν τα εσφαλμένα και ορθά στοιχεία, του κατά περίπτωση προσώπου.
Διόρθωση (Μητρώα Αρρένων) Επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, από το οποίο να προκύπτουν τα εσφαλμένα και ορθά στοιχεία, του κατά περίπτωση προσώπου
Προσθήκη (Μητρώα Αρρένων) ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό, κατάλληλα προσαρμοζόμενο Δήμου ή Κοινότητας περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων αυτού που έχει ελλιπή στοιχεία.
 3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το στοιχείο που λείπει.
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων χρειάζεται μόνο:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα Αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
 3. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.