Σε αλλαγές στις θέσεις ευθύνης της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αμαρίου προχώρησε με απόφαση του ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός.

Συγκεκριμένα, ως Αντιδήμαρχοι με θητεία ενός έτους ορίζονται οι κάτωθι:

Η κα. Ιερωνυμάκη Ασημένια του Δημητρίου, ως έμμισθη Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
 • την ευθύνη διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας του συνόλου των δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου και την διαχείριση των καυσίμων του Δήμου.
 • την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και της διαχείρισης των αποβλήτων.
 • την ευθύνη για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και ζητήματα ανακύκλωσης.
 • την ευθύνη της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, πλην αυτών που αφορούν θέματα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
 • την ευθύνη για τις προμήθειες του Δήμου, πλην αυτές που αφορούν θέματα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
 • την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας της καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • την τελετή πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο, κ.  Ψαρουδάκη Εμμανουήλ.

 

Ο κ. Μουρτζανός Γεώργιος του Μιχαήλ, ως έμμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου για τη Δημοτική Ενότητα Κουρητών με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
 • την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας αναφορικά με τη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
 • την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
 • την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων εντός της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών.
 • την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
 • την ευθύνη για τη συνεργασία με τους προέδρους του συνόλου των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών για την επίλυση κάθε σχετικού ζητήματος και την ορθή ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα που ανακύπτουν.
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • την τελετή πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

 

Ο κ. Πατένας Κωνσταντίνος του Θεοδώρου ως έμμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου για τη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:  
 • την ευθύνη για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που σχετίζονται με θέματα νεολαίας.
 • την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας αναφορικά με τη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.
 • την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων εντός της Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου.
 • την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.
 • την ευθύνη για τη συνεργασία με τους προέδρους του συνόλου των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου για την επίλυση κάθε σχετικού ζητήματος και την ορθή ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα που ανακύπτουν.
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • την τελετή πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

 

 Ο κ. Ψαρουδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, ως έμμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
 • την ευθύνη για θέματα υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και την εφαρμογή και εποπτεία σχετικών προγραμμάτων αρωγής του Δήμου για τη μέριμνα και υποστήριξη ευπαθών ομάδων, άπορων και άστεγων δημοτών.
 • την ευθύνη εφαρμογής και εποπτείας δράσεων εθελοντισμού, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, καθώς και την εποπτεία σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • την ευθύνη για παρακολούθηση ζητημάτων που σχετίζονται με την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία.
 • την ευθύνη για θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης του Δήμου.
 • την ευθύνη για θέματα προβολής και τουρισμού του Δήμου.
 • την ευθύνη για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • την τελετή πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει την Αντιδήμαρχο, κα. Ιερωνυμάκη Ασημένια.

 

Ο κ. Κουρκουλός Παύλος του Ευστρατίου, ως άμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
 • την ευθύνη, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, για την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο του συνόλου των τεχνικών έργων και εργασιών που υλοποιεί ο Δήμος.
 • την ευθύνη παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαφύλαξη και τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας.
 • την ευθύνη για θέματα πολεοδομίας του Δήμου.
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • την τελετή πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει τόσο τον Αντιδήμαρχο, κ. Μουρτζανό Γεώργιο, όσο και τον Αντιδήμαρχο, κ. Πατένα Κωνσταντίνο.

 

Επιπρόσθετα, ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με θητεία ενός έτους ορίζονται οι κάτωθι:

 

Ο κ. Κλάδος Βασίλειος του Εμμανουήλ, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροφωτισμού.

 

Ο κ. Σταθωράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, Ο.Γ.Α., Ε.Φ.Κ.Α. και ΕΛ.Γ.Α. .

 

 Η κα. Τρουλλινού Κυριακή του Γεωργίου, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για θέματα πολιτισμού, εθελοντισμού και αθλητισμού.

 

Ο κ. Φραγκιουδάκης Μενέλαος του Σταματίου, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
 • την ευθύνη για θέματα συντήρησης, διαχείρισης και εποπτείας των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των βιολογικών.
 • την ευθύνη της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού (τεχνίτες υδραυλικοί, υδρονομείς κ.α.) που απαιτούνται κάθε φορά αναφορικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
 • την ευθύνη για τις προμήθειες του Δήμου αναφορικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες.

 

Η κα. Χαριτάκη – Μανουσάκη Ζηνοβία του Αντωνίου, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας του Δήμου.