Ορισμός Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Α. Με απόφαση του Δημάρχου, ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΜΑΡΙ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ » κ. κ. Παραδεισανό Αδάμ του Ιωάννη, Σταθωράκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, Κόκκινο Νικόλαο του Ιωάννη και Φραγκιουδάκη Μενέλαο του Σταματίου , Αντιδημάρχους Δήμου Αμαρίου από 01-01-2016 και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο , όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :

1. Στον κ. Παραδεισανό Αδάμ μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη για Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου.
 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Κουρητών και να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
 • Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης απορριμμάτων στη πηγή σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη για θέματα παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου.
 • Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
 • Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα Κουρητών.
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο.

2. Στον κ. Σταθωράκη Γεώργιο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη των θεμάτων Ο.Γ.Α., Ε.Λ.Γ.Α.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Γεωργίας- Κτηνοτροφίας.
 • Την ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Αμαρίου.
 • Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
 • Την ευθύνη πολιτικής προστασίας στην Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
 • Την υπογραφή σε θέματα αρμοδιότητας του.
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Κόκκινο Νικόλαο.

3. Στον κ. Κόκκινο Νικόλαο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη των θεμάτων πολιτισμού – εθελοντισμού- Αθλητισμού.
 • Την ευθύνη του θέματος των Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτροφωτισμού.
 • Την ευθύνη για τη σήμανση Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη για την πολιτική προστασία στην Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.
 • Την υπογραφή σε θέματα αρμοδιότητας του.
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Σταθωράκη Γεώργιο.

4. Στον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Συβρίτου και να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
 • Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δήμου Αμαρίου.
 • Την εποπτεία για Ύδρευση- Άρδευση- Αντλιοστάσια –Βιολογικούς Δήμου Αμαρίου.
 • Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.
 • Την ευθύνη για την διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.
 • Την υπογραφή για θέματα της αρμοδιότητας του καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα Συβρίτου.
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Παραδεισανό Αδάμ.

5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παραδεισανός Αδάμ που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Β. Ορίζει ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Σύμβουλους της πλειοψηφίας και μεταβιβάζει:

Στον κ. Καλομενόπουλο Εμμανουήλ του Αντωνίου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο κ. Παραδεισανό Αδάμ την αρμοδιότητα:

 • Την ευθύνη των θεμάτων Υγείας- Πρόνοιας και Κοινωνικής Αρωγής.

Στον κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 τις αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Την ευθύνη της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
 • Την Ευθύνη για την Τουριστική Προβολή του Δήμου.
 • Την Ευθύνη για την ενημέρωση και προβολή του Δημοτικού Έργου.