Κατά του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@amari.gov.gr

Αρχείο:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ3-2020