Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37670/16-6-2020 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2380 Β΄) επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19. Απαγορεύονται μεταξύ άλλων, οι εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων καθώς και η πραγματοποίηση ζωντανού θεάματος παρουσία κοινού. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.  Επιπλέον, η υπ’ αριθ. 37992/17-6-2020 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2401 Β΄) ορίζει τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και χώρους συνάθροισης κοινού που επιτρέπεται να λειτουργούν, προβλέποντας βαρύτατα πρόστιμα σε περίπτωση παράβασής τους.