Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  «ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, Κλάδου Οικονομικών Επιστημών Π.Ε., για τη θέση του Διαχειριστή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ» στο πλαίσιο του έργου «Αξιοποίηση και αναβάθμιση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και του περιβάλλοντος χώρου».

Επισυναπτόμενα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2