Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αμαρίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αμαρίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αμαρίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)
2 Βασικά Αγγλικά Α1
3 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες
4 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : Μανουσάκης Μιχαήλ – 2833340218, ΚΕΠ ΔΕ Συβρίτου – 2833022070, ΚΕΠ ΔΕ Κουρητών – 2833340115-116
Ταχ. Διεύθυνση: Αγία Φωτεινή, ΤΚ 74061, Ρέθυμνο
Email: info@amari.gov.gr, d.syvritou@kep.gov.gr, d.kouriton@kep.gov.gr

*Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019.
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.