Την Παρασκευή 28-06-2019, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός, υπέγραψε δύο συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 236.200,00 € με τον Σαραντινό Νικόλαο – Ευάγγελο του Ιωάννη  για την κατασκευή των παρακάτω έργων:

  1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ Δ.Ε. ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ, προϋπολογισμού 700,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 60.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ002 και με το ποσό των 26.700,00 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου Αμαρίου. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι εργασίες ανάπλασης της πλατείας που βρίσκεται εντός του οικισμού Πλατάνου Δ.Ε. Κουρητών Δήμου Αμαρίου, προκειμένου να αναβαθμιστεί αισθητικά και να μπορεί να χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση τοπικών εκδηλώσεων.
  2. ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ, προϋπολογισμού 500,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» με Κ.Α. 2014ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ002. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι εργασίες κατασκευής δύο δεξαμενών ύδρευσης στις Τ.Κ. Βισταγής και Μεσονησίων και επισκευής υφιστάμενης παλιάς δεξαμενής ύδρευσης στην Τ.Κ. Θρόνος  Δήμου Αμαρίου.