Τη Δευτέρα 20-12-2021 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του ν.4635/2019.

Ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00  με τα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Αμαρίου έτους: 2022:

Α. Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Β. Στοχοθεσίας 2022.

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα Υποδομής – Αντιπλημμυρικά Έργα – Αποκαταστάσεις Ζημιών του Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης, υποέργο: Επισκευή και Συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου στην Τ.Κ. Βισταγής Δήμου Αμαρίου».
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις – Συντηρήσεις – Διανοίξεις στο Οδικό Δίκτυο Κρήτης, υποέργο (νέο): Βελτίωση Δημοτικής Οδού Πλάτανος – Κλήμα στην Τ.Κ. Πλατάνου Δήμου Αμαρίου».
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επείγουσες Εργασίες στο Ε.Ο.Δ. Κρήτης. 1ο υποέργο: Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Μέρωνα Δήμου Αμαρίου».
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αναπαλαίωση Επτά Παλαιών Βρυσών Δ.Ε Συβρίτου και Δ.Ε Κουρητών Δήμου Αμαρίου».
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου ποιότητας Υλικών του έργου: «Αναπαλαίωση Επτά Παλαιών Βρυσών Δ.Ε Συβρίτου και Δ.Ε Κουρητών Δήμου Αμαρίου».
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου:  «Αναπαλαίωση Επτά Παλαιών Βρυσών Δ.Ε Συβρίτου και Δ.Ε Κουρητών Δήμου Αμαρίου».
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους για το έργο: «Αναπαλαίωση Επτά Παλαιών Βρυσών Δ.Ε Συβρίτου και Δ.Ε Κουρητών Δήμου Αμαρίου».
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού της Χώρας, υποέργο: Αποκατάσταση Ζημιών και Καταστροφών στο Δήμο Αμαρίου από τις Θεομηνίες του Νοεμβρίου 2020».
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού της Χώρας, υποέργο: Αποκατάσταση Ζημιών και Καταστροφών στο Δήμο Αμαρίου από τις Θεομηνίες του Νοεμβρίου 2020».
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού της Χώρας, υποέργο: Αποκατάσταση Ζημιών και Καταστροφών στο Δήμο Αμαρίου από τις Θεομηνίες του Νοεμβρίου 2020».
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους για το έργο: : «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού της Χώρας, υποέργο: Αποκατάσταση Ζημιών και Καταστροφών στο Δήμο Αμαρίου από τις Θεομηνίες του Νοεμβρίου 2020».
 12. Κατανομή Πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Α/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου.
 13. Κατανομή Πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Β/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου.
 14. Αναμορφώσεις Προυπολογισμού.
 15. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού: 3ου Τριμήνου 2021».
 16. Έγκριση Καταστάσεων Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Αμαρίου.
 • Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις.