Την Παρασκευή 30.09.2022 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του ν.4635/2019, με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος με αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο επιχορήγησης του Δήμου από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική Ανάπτυξη και Η Προστασία Περιβάλλοντος», για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Καινούριου Μικρού Φορτηγού Οχήματος με Ανατρεπόμενη Χωματουργικού Τύπου Κιβωτάμαξα του Δήμου Αμαρίου».

 

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος με Αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο ένταξης του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Κοινότητα Γερακαρίου Δήμου Αμαρίου», στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.

 

  1. Τροποποίηση της 315/19 απόφασης Δ.Σ. για τη συγκρότηση της Α/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου.

 

  1. Τροποποίηση της 316/19 απόφασης Δ.Σ. για τη συγκρότηση της Β/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου.

 

  1. Κατανομή Πίστωσης Α/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου.

 

  1. Κατανομή Πίστωσης Β/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου.

 

  1. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού.