Την Παρασκευή 5-8-2022 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του ν.4635/2019.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

 

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας – υποέργο: Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης και Επισκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στην Κοινότητα Κουρουτών Δήμου Αμαρίου».
  2.  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου:  «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας – υποέργο: Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης και Επισκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στην Κοινότητα Κουρουτών Δήμου Αμαρίου».
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας – υποέργο: Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης και Επισκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στην Κοινότητα Κουρουτών Δήμου Αμαρίου».
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας – υποέργο: Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης και Επισκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στην Κοινότητα Κουρουτών Δήμου Αμαρίου».
  5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας, υποέργο: «Αποκαταστάσεις Ζημιών Οδικού Δικτύου Δήμου Αμαρίου».    
  6. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού.
  7. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού: 2ου Τριμήνου 2022.