Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 19:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024.
  2. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΜΑΡΙ Μ.Α.Ε. – Ο.Τ.Α.».
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών της πράξης: «Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. του Δήμου Αμαρίου, υποέργο 1: Ανακαίνιση των Κτιριακών Υποδομών των Κ.Ε.Π. του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 38.055,60 €.
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους της πράξης: «Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. του Δήμου Αμαρίου, υποέργο 1: Ανακαίνιση των Κτιριακών Υποδομών των Κ.Ε.Π. του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 38.055,60 €.
  5. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους της πράξης: «Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. του Δήμου Αμαρίου, υποέργο 1: Ανακαίνιση των Κτιριακών Υποδομών των Κ.Ε.Π. του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 38.055,60 €.
  6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας, Οδών και Διαμόρφωσης Χώρου για την Τοποθέτηση Αγάλματος στην Δ.Κ. Πλατανίων Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 195.000,00 €.
  7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας, Οδών και Διαμόρφωσης Χώρου για την Τοποθέτηση Αγάλματος στην Δ.Κ. Πλατανίων Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 195.000,00 €
  8. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας, Οδών και Διαμόρφωσης Χώρου για την Τοποθέτηση Αγάλματος στην Δ.Κ. Πλατανίων Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 195.000,00 €.  
  9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Καθαρισμός Περιπατητικών Διαδρομών, Συντήρηση και Κατασκευή Ξύλινων Κιγκλιδωμάτων Δ.Ε. Συβρίτου και Δ.Ε. Κουρητών Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 74.000,00 €.
  10. Καθορισμός Αρδευτικής Περιόδου, Αριθμός Υδρονομέων, Τομέα Δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Αμαρίου για το έτος 2024.