Τη Δευτέρα 19.12.2022 και ώρα 15:00 και 16:00 θα πραγματοποιηθούν δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου, με τα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Αμαρίου έτους: 2023: α. Προϋπολογισμού οικονομικού έτους: 2023, β. Στοχοθεσίας 2023.

 

 • Έγκριση Καταστάσεων Ισολογισμού Οικονομικού Έτους: 2021.

 

 • Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού: 3ου Τριμήνου 2022.

 

 • Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού.

 

 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος με αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο ένταξης της πράξης: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Αμαρίου» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

 • Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου από τις Πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019, υποέργο: Αποκατάσταση Βατότητας Δημοτικού Οδικού Δικτύου στις Τ.Κ. Πατσού, Παντάνασσας, Αποστόλων, Φουρφουρά και Νίθαυρης» Προϋπολογισμού 800.000,00 €.

 

 • Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάδειξη – Συντήρηση – Βελτίωση – Προστασία Μνημείων Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος, υποέργο (νέο): «Εργασίες στους Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ και ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ στην Τ.Κ. Μέρωνα Δήμου Αμαρίου», Προϋπολογισμού 78.700,00 €.

 

 • Κατανομή Πίστωσης Α/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου.

 

 • Κατανομή Πίστωσης Β/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου.

 

 • Τροποποίηση της 133/1.10.2021 Απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Αμαρίου, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

 

 • Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών  Φαινομένων του Δήμου Αμαρίου, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

 

 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Υλικών.