Τεχνική Υπηρεσία

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Email: technical@amari.gov.gr
Fax: 28330 22104

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Περνιεντάκη Ελένη – Αναπληρώτρια Πρ/μένη Τεχνικής Υπηρεσίας 28333 40206
   
Γερογιάννης Ειρηναίος – Πολιτικός Μηχανικός, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου 28333 40222
Βολιτάκης Μάρκος Πολιτικός Μηχανικός, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου  28333 40221

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κουρκουλός Παύλος, τηλ. επικοινωνίας: 28333 40213

Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Έκδοση εγγράφων

Για έκδοση εγγράφων από την Τεχνική Υπηρεσία, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του), είτε μέσω του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, είτε ηλεκτρονικώς εφόσον αυτό είναι εφικτό έπειτα από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

 

Βλάβες στον Δημοτικό Φωτισμό

Για την υποβολή παραπόνου για βλάβες του Δημοτικού φωτισμού/αντικατάσταση λαμπτήρων απαιτείται:

1. Αίτηση

Βλάβες Οδοστρώματος

Για την υποβολή παραπόνου για βλάβες οδοστρώματος απαιτείται:

1. Αίτηση

Κλάδεμα, Kοπή και Φύτευση Δένδρων

Για χορήγηση άδειας κλαδέματος, κοπής και φύτευσης δένδρων απαιτούνται:

1. Αίτηση

2. Απόσπασμα χάρτη

3. Αποδεικτικό κυριότητας (Ε9, Συμβολαιογραφική πράξη κλπ)

Εκτέλεση έργων στις Τοπικές Κοινότητες
Για την εκτέλεση έργων απαιτείται:

1. Αίτηση

Επέκταση και συμπλήρωση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού

Για την επέκταση/συμπλήρωση δικτύου Δημοτικού φωτισμού απαιτείται:

1. Αίτηση

Βεβαίωση μη κατάληψης Δημοτικού χώρου

Για χορήγηση βεβαίωσης μη κατάληψης Δημοτικού χώρου απαιτούνται:

1. Αίτηση

2. Τοπογραφικό διάγραμμα

3. Αποδεικτικό κυριότητας (Ε9, Συμβολαιογραφική πράξη κλπ)

Βεβαίωση για κτίσματα προϋφιστάμενα νόμιμα του 1955

Για χορήγηση βεβαίωσης κτίσματος προϋφιστάμενου νόμιμα του 1955 απαιτούνται:

1. Αίτηση

2.Τοπογραφικό διάγραμμα

3. Τίτλοι ιδιοκτησίας παλιοί, κοντά στο 1955, στους οποίους να αναφέρεται το κτίσμα, ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό παλαιότητας, όπως ρευματοδότηση, αποσπάσματα σχεδίου του 1958 εφ’ όσον το κτίσμα φαίνεται καθαρά, κ.λ.π.

4.Φωτογραφίες κτίσματος

Λοιπά αιτήματα

Για την υποβολή λοιπών αιτημάτων συμπληρώνετε την Αίτηση και υποβάλλετε τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται έπειτα από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου