Στην υπογραφή δύο νέων συμβάσεων έργων που αφορούν παρεμβάσεις και εργασίες ευστάθειας και αντιστήριξης πρανών δημοτικής οδοποιίας στις κοινότητες Αγίου Ιωάννη, Άνω Μέρους, Κουρουτών, Μέρωνα, Πλατάνου και Φουρφουρά, προέβη το πρωί της Τετάρτης, παρουσία των αναδόχων, ο Δήμαρχος Αμαρίου. κ. Παντελής Μουρτζανός.

Συγκεκριμένα, το πρώτο έργο με τίτλο «Αντιστήριξη πρανούς στην Τ.Κ. Άνω Μέρους», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 , χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ002 με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της Περιφέρειας Κρήτης και αφορά στην αποκατάσταση τμήματος αύλειου χώρου του κτιρίου του πολιτιστικού συλλόγου εντός των ορίων του οικισμού Άνω Μέρους, στην κατασκευή λιθοδομών για την ανάσχεση των καταπτώσεων από πρανή σε παρακείμενους δρόμους εντός του οικισμού, καθώς και την κατασκευή δίκτυου αποχέτευσης όμβριων υδάτων μήκους 100,00 μ. με δύο φρεάτια υδροσυλλογής.

Το δεύτερο έργο με τίτλο «Αντιστήριξη πρανών δημοτικής οδοποιίας», συνολικού προϋπολογισμού 52.600,00 , χρηματοδοτείται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και περιλαμβάνει εργασίες  κατασκευής τοιχίων οπλισμένου σκυροδέματος στις Κοινότητες Κουρουτών και Φουρφουρά, υπερίψωσης αργολιθοδομών στις Κοινότητες Αγίου Ιωάννη και Πλατάνου, καθώς και κατασκευής τάφρου αποστράγγισης στην Κοινότητα Μέρωνα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός, δήλωσε τα εξής: «Με την υπογραφή των δύο αυτών συμβάσεων θα γίνουν οι αναγκαίες εργασίες ευστάθειας και αντιστήριξης πρανών καθιστώντας ασφαλή την πρόσβαση στα συγκεκριμένα σημεία. Αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους συνεχίζουμε μεθοδικά και με προγραμματισμό να υλοποιούμε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στα χωριά μας».