Με την υπ’ αριθ. 201.6/2020 απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ, η με αριθ. πρωτ. 8567/2022 πρόταση του Δήμου Αμαρίου εντάχθηκε ως προσωρινός δικαιούχος στον Α.Π.2: Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» και έως του ποσού των 29.760,00 ευρώ.

Μετά την εξέταση των υποβλητέων δικαιολογητικών το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στον καθορισμό των Δήμων ως «οριστικών δικαιούχων» και στην αποδέσμευση του τελικού ποσού
χρηματοδότησης,