Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Αγία Φωτεινή Αμαρίου, Τ.Κ. 74061
Email: yaa@amari.gov.gr
Τηλ. 28330 20048 – Ντασκαγιάννη Αγγελική
Fax: 28330 22104

Για θέματα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης παρακαλούμε επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για την σύνδεση, επανασύνδεση η μεταφορά υδρομέτρου είναι ο αιτών να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δήμο, ή να έχει κάνει ρύθμιση αυτών εφόσον υπάρχουν και η ρύθμιση να εκτελείται από τον οφειλέτη. Για το λόγο αυτό, μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσει ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ από την ταμειακή υπηρεσία. 

 

Νέα σύνδεση Ύδρευσης / Άρδευσης
Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

Ε9  ή Αποδοχή κληρονομίας ή Συμβόλαιο.

Μισθωτήριο κτηρίου εφόσον αυτό δεν είναι ιδιοκτησία του αιτούντα.

Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου .

Όταν ο  υδρομετρητής θα λειτουργεί με εταιρικό όνομα απαιτείται αντίγραφο  πρακτικού της εταιρείας με το οποίο θα εξουσιοδοτείται αυτός  που υποβάλει την παρούσα αίτηση και θα γνωστοποιεί παράλληλα στον  Δήμο τα στοιχεία του τα στοιχεία του οικονομικού διαχειριστή της.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, τα τέλη λειτουργίας του υδρομετρητή αναλαμβάνει  ένας εκ των συνιδιοκτητών ενώ οι υπόλοιποι καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σύμφωνοι με αυτό.

Αίτηση

Αλλαγή στοιχείων Ύδρευσης / Άρδευσης
Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

Ε9  ή Αποδοχή κληρονομίας ή Συμβόλαιο.

Μισθωτήριο κτηρίου εφόσον αυτό δεν είναι ιδιοκτησία του αιτούντα .

Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου .

Όταν ο  υδρομετρητής θα λειτουργεί με εταιρικό όνομα απαιτείται αντίγραφο  πρακτικού της εταιρείας με το οποίο θα εξουσιοδοτείται αυτός  που υποβάλει την παρούσα αίτηση και θα γνωστοποιεί παράλληλα στον  Δήμο τα στοιχεία του τα στοιχεία του οικονομικού διαχειριστή της.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, τα τέλη λειτουργίας του υδρομετρητή αναλαμβάνει  ένας εκ των συνιδιοκτητών ενώ οι υπόλοιποι καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σύμφωνοι με αυτό.

Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΕΛΩΝ

Αίτηση

Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο
Φωτοαντίγραφο δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας η διαβατήριο.

Ε9  ή Αποδοχή κληρονομίας ή Συμβόλαιο.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, τα τέλη αναλαμβάνει  ένας εκ των συνιδιοκτητών ενώ οι υπόλοιποι καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σύμφωνοι με αυτό.

Αίτηση

Διακοπή υδροδότησης
Φωτοαντίγραφο δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας η διαβατήριο.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ένας εκ των συνιδιοκτητών αιτείται τη διακοπή  ενώ οι υπόλοιποι καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σύμφωνοι με αυτό.

Αίτηση διακοπής υδροδότησης ύδρευσης
Αίτηση διακοπής υδροδότησης άδρευσης

Αίτηση για ειδικά τιμολόγια
α) ΑΜΕΑ

Για τις κατηγορίες ΑΜΕΑ απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ποσοστού 67% και άνω από τον ανάλογο φορέα υγείας.

Β) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Για να χορηγηθούν οι μειώσεις στους πολύτεκνους πρέπει η παροχή να είναι στο όνομα του ενός εκ των δύο γονέων και να προσκομιστεί στην υπηρεσία μια βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

Αίτηση μειωμένου τιμολογίου για αμέα
Αίτηση μειωμένου τιμολογίου για πολύτεκνους

 

Επαγγελματικά τιμολόγια
Α) ΚΑΦΕΝΕΙΑ- ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ –ΡΑΚΟΚΑΖΑΝΑ : Χωρίς όριο κυβικών και χρέωση 0,10€ / m3  .  Απαιτείται η προσκόμιση της άδειας

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : Χωρίς όριο κυβικών και χρέωση 0,16€  / m3.

Απαιτείται η προσκόμιση της άδειας της επιχείρησης.

Αίτηση

Επανασύνδεση υδρομετρητή

Φωτοαντίγραφο δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας η διαβατήριο.

Ε9  ή Αποδοχή κληρονομίας ή Συμβόλαιο .

Μισθωτήριο κτηρίου εφόσον αυτό δεν είναι ιδιοκτησία του αιτούντα .

Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου .

Όταν ο  υδρομετρητής θα λειτουργεί με εταιρικό όνομα απαιτείται αντίγραφο  πρακτικού της εταιρείας με το οποίο θα εξουσιοδοτείται αυτός  που υποβάλει την παρούσα αίτηση και θα γνωστοποιεί παράλληλα στον  Δήμο τα στοιχεία του τα στοιχεία του οικονομικού διαχειριστή της.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, τα τέλη λειτουργίας του υδρομετρητή αναλαμβάνει  ένας εκ των συνιδιοκτητών ενώ οι υπόλοιποι καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σύμφωνοι με αυτό.

Η ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

Αντικατάσταση υδρομετρητή
Η  αγορά του νέου υδρομετρητή γίνεται από τον ιδιοκτήτη του.

Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

Αίτηση αντικατάστασης υδρομετρητή άδρευσης
Αίτηση αντικατάστασης υδρομετρητή ύδρευσης

Μεταφορά υδρομετρητή
Αλλαγή θέσης του υδρομετρητή πραγματοποιείται μόνο αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, μετά από αίτηση και από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων του Δήμου.

Αίτηση μεταφοράς υδρομετρητή ύδρευσης
Αίτηση μεταφοράς υδρομετρητή άδρευσης

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο ΝΕΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ , ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ , ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ  ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΤΥΧΟΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΜΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΘΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

Δείτε εδώ όλες τις χρεώσεις ύδρευσης – άδρευσης του Δήμου.