Στην οριστική ένταξη του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση, Εκσυγχρονισμός και Επέκταση αρδευτικών δικτύων περιοχών Αποστόλων, Βρυσών – Καρδακίου, Γερακαρίου, Δρυγιών, Μοναστηρακίου και Φουρφουρά» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, προχώρησε με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.195.800 €, αποτελείται από δύο Υποέργα τα οποία διαρθρώνονται ως εξής:

Α) Υποέργο 1 «Αντικατάσταση, Εκσυγχρονισμός και Επέκταση αρδευτικών δικτύων περιοχών Αποστόλων, Βρυσών – Καρδακίου, Γερακαρίου, Δρυγιών, Μοναστηρακίου και Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 2.114.200 €.

Στο Υποέργο 1 προβλέπονται συνολικά 7.800 μ. περίπου αγωγών μεταφοράς και διανομής του αρδευτικού νερού, συμπεριλαμβανομένου του λοιπού απαραίτητου εξοπλισμού, τέσσερις νέες δεξαμενές άρδευσης και αντικατάσταση-εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, όπου απαιτείται. Το έργο αφορά κυρίως βελτίωση υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, καθώς και αύξηση αρδευόμενων έκτασων υφιστάμενων δικτύων άρδευσης. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται αγορά και εγκατάσταση υδρομετρητών για τις περιοχές όπου δεν είναι ήδη εγκατεστημένοι.

Β) Υποέργο 2 : «Παρακολούθηση των εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 81.600 €.

Στο Υποέργο 2 περιλαμβάνεται ο αρχαιολογικός έλεγχος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Υποέργου 1, ο οποίος αναμένεται να εκτελεστεί με αυτεπιστασία από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου.

Στο πλαίσιο της οριστικής έγκρισης της χρηματοδότησης, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ως Δημοτική Αρχή, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, καθώς, μετά και την οριστική ένταξη του εν λόγω έργου, ανοίγει ο δρόμος για να υλοποιηθούν μια σειρά απαραίτητων εργασιών για την αντικατάσταση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση αρδευτικών δικτύων στους οικισμούς Απόστολοι, Βρύσες, Καρδάκι, Γερακάρι, Δρυγιές, Μοναστηράκι και Φουρφουράς. Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας, καθώς μέσα από τις εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις, αναμένεται να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση νερού, η οποία σε συνδυασμό με την επέκταση του δικτύου σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν αρδεύονται, εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργητών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας. Όπως έχω αναφέρει πολλές φορές, αποδίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών που παραμένουν άμεσα συνδεδεμένες με την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, αξιοποιώντας, σε αυτή την κατεύθυνση, κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που έχουμε στην διάθεση μας».