Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 135271) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Κατεβάστε τα αρχεία ΕΔΩ Απόφαση παράτασης διαγωνισμού (191_2021)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΈΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχείο: Διευκρίνιση για ΕΕΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 181945) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχεία: ΑΡΧΕΙΑ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Διευκρίνιση για συμπλήρωση του ΕΕΕΣ: Διευκρίνιση για ΕΕΕΣ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 180847) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ»

Κατεβάστε τα αρχεία ΕΔΩ Ορθή Επανάληψη ως προς τα ηλεκτρολογικά Συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 180760) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχεία: ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_s